dle
www.e-vaizdas.net - Hostingas lietuvoje - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

www.e-vaizdas.net


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 Carmello

Carmello

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 14 posts

Posted 05 June 2007 - 10:57 AM

Negalima nepaminëti www.e-vaizdas.net
Jø paslaugø kokybës ir kainos santykis tikrai labai geras.

#2 Admin

Admin

  Administrator

 • Administrators
 • 16 posts

Posted 05 June 2007 - 11:39 AM

Negalima nepaminëti www.e-vaizdas.net
Jø paslaugø kokybës ir kainos santykis tikrai labai geras.Labai seniai naudojausi vien tik ðiuo hostingu t.y. iki tol, kol man jo uþteko. Po to teko iðsikelti á dedikuotus serverius. Kà galiu pasakyti, tai jog, ðio hostingo supportas bûdavo iðties visada labai geras.

Jø atsakymai ir pagalba pralenkia visus serveriai.lt ar kitus didelius vilkus, bet turiu paminëti ir tai, kad jø serveriai gan daþnai lûþinëdavo. Nors tie lûþiai bûdavo ir trumpi, bet neretai sunervindavo. Þinoma, nereikia pamirðti ir kainos. Pigiai aukðèiauio lygio nenusipirksi, bet uþ tokià hostingo kainà, tai supportas gaunamas dar ir per geras :)

Tiesa, neþinau kokia situacija yra dabar, nes að jø klientas buvau gal prieð pora metø.

Anyway, A+ uþ e-vaizdas.net nuo manæs.

#3 Carmello

Carmello

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 14 posts

Posted 05 June 2007 - 03:34 PM

Aptarnavimo kokybë vis dar puiki

#4 Mr. Metanas

Mr. Metanas

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 52 posts

Posted 05 June 2007 - 07:15 PM

Buvo momentas kai pagalbos iðvis nebuvo, bet dabar atrodo susitvarkë.

Ðaunus kolektyvas, sëkmës jiems.

P.S. Ar tik vël nebus taip, jog uþmigs ant garbës laurø.

#5 sanis

sanis

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 18 posts

Posted 05 June 2007 - 08:04 PM

Naudoju dabar,, nuo naujøjø metø :P buvo bëdø, bet dabar susitvarkë.
Tikrai ðaunu, kad þmonës tokià kokybæ uþ tokià kainà dalina, tik vartotojai nelabai kokie.. Servas lûþo valandai, o jau verkia, kad á teismus paduos.. Juokdariai :P

#6 Carmello

Carmello

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 14 posts

Posted 05 June 2007 - 08:40 PM

P.S. Ar tik vël nebus taip, jog uþmigs ant garbës laurø.Kompanija sena, jeigu dar neuþmigo ir kainø nesukëlë, galbût to ir nebus

#7 sanis

sanis

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 18 posts

Posted 06 June 2007 - 05:04 AM

Kiek pamenu per naujuosius kai turëjau reikalø, norëjau gauti nuolaidà (pirkau nemaþai domenø) sakë, kad hostingo paslaugos pas juos þada brangt.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users