dle
Hostingas.in - Hostingas lietuvoje - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Hostingas.in


 • Please log in to reply
11 replies to this topic

#1 deivis404

deivis404

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 13 posts

Posted 02 June 2007 - 01:20 PM

www.hostingas.in

Geras hostas, supportas atsako gana greit :) kainos irgi palyginti maþos ;)

#2 Jonaitis

Jonaitis

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 56 posts

Posted 02 June 2007 - 02:16 PM

Visi já þino. Pasakyk kà nors pikantiðko geriau.
Jame nelabai apsimoka talpint - per pigu.
Maþos kainos kainos traukia interneto lamerius, paskui visas servas vos velkas.
Posted Image
Posted ImagePosted ImagePosted Image

#3 deivis404

deivis404

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 13 posts

Posted 02 June 2007 - 02:34 PM

svarbiausia support atsako ... servas gerai veikia ... dbr prikibsi dël kainø? tau geriau mokëti 100lt ,kad vienas serve bûtum, o supportas neatraðo ir jie nusispjauti ant tavæs :confused:

#4 Jonaitis

Jonaitis

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 56 posts

Posted 02 June 2007 - 02:47 PM

Jei kada pramoksi dirbt web kurimo srity tai suprasi kas ir kaip.
Posted Image
Posted ImagePosted ImagePosted Image

#5 deivis404

deivis404

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 13 posts

Posted 02 June 2007 - 02:51 PM

o kà tu pasiûlitum ið lietuviðkø hostø tik ne serveriai.lt ( nes juos visada visi siûlo ) ir kad bûtø geros kainos ir normalus supportas?

#6 Jonaitis

Jonaitis

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 56 posts

Posted 02 June 2007 - 03:02 PM

vhost.lt :D
Posted Image
Posted ImagePosted ImagePosted Image

#7 deivis404

deivis404

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 13 posts

Posted 02 June 2007 - 03:16 PM

Visai nieko hostas, bet ir ne ið brangiøjø jai reiktu dbr hosto tai arba ið hostingas.in rinkèiau arba ið vhost.lt man atrodo jie patikimesni ið pigesniø :congrats: nu að nesiginèiju( jai taip manai tu ), bet norëjau tavo nuomonæ iðgirsti :)

#8 Jonaitis

Jonaitis

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 56 posts

Posted 02 June 2007 - 03:25 PM

Kitiem sako pasitaiko problemø su vhost, bet kai að naudojaus jokiø bëdø neturëdavau. Gana geras uptime dabar, seniau tai kartais uþlûþdavo.
Posted Image
Posted ImagePosted ImagePosted Image

#9 deivis404

deivis404

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 13 posts

Posted 02 June 2007 - 03:41 PM

nu tas pats su hostingas.in jie atnaujino savo serveri duomenu bazes kaþkà pakeitë kaþkà daro :) tik nereikia sakyti kad tinginiai ar lamu serveris, nu man atrodo apie du serverius èia aptarëm :)

#10 Jonaitis

Jonaitis

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 56 posts

Posted 02 June 2007 - 03:57 PM

Niekas ir nesako, kad hostingas.in lamø serveris. Tiesiog ten renkasi toki kuriems lito gaila.
Posted Image
Posted ImagePosted ImagePosted Image

#11 sanis

sanis

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 18 posts

Posted 06 June 2007 - 05:09 AM

Að ið vis esu nusistatæs prieð sms hostingus todël, kad ten daþniausiai susiranka tokia ðaikutë, kuriø php scriptai visà serverio darbà stabdo, kai kas sugalvoja paspamint... Vienu þodþiu - að prieð sms hostingus.

#12 2n2kas

2n2kas

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 29 posts

Posted 08 August 2007 - 01:35 PM

Að pats naudojuosi hostingas.in paslaugomis ir nusiskundimø neturiu :P Bëje kiek þinau ruoðiamas nemaþas atnaujinimas :)
2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users