dle
5 Pagrindiniai dalykai kuriø bûtina vengti optimizuojant tinklapá paieðkos sistemoms. - SEO ir paieškos sistemos strategijos - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

5 Pagrindiniai dalykai kuriø bûtina vengti optimizuojant tinklapá paieðkos sistemoms.


  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 Lucas

Lucas

    Senior Member

  • Members
  • 162 posts

Posted 01 June 2007 - 07:01 PM

Kai dauguma pradedanèiûjø tinklapiø administratoriø (eng:webmaster) pradeda kurti savo pirmàsias svetaines daþnai nesilaiko net ir pagrindiniø puslapiø optimizavimo paieðkos sistemos taisykliø. Ka tai reiðkia? Paprasta, tokio tipo svetainiø puslapiai tampa „nedraugiðki“ paieðkos sistemoms. Paieðkos sistemos yra vienas ið geriausiø bûdø gauti nemokamo lankytojø srauto, ðiame straipsnyje yra pateikiami pagrindiniai dalykai kuriø yra bûtina vengti norint pasiekti gerø rezultatø paieðkos sistemø vertinimuose (eng: Rank).


1. Raktaþodþiø ðiûkðlinimas (eng:spam).

Neðiûkðlinkite ir nebandykite paslëpti raktaþodþiø kurie yra vertingi Jûsø svetainei. Paieðkos sistemos yra daug toliau paþiangusios ðiomis dienomis ir uþuos Jûsø blogus këslus ið toli. Jei jiems kils átarimas, kad Jûs uþsiimate draudþiama veikla pvz: ðiûkðlinimas, Jûs busite labai negailestingai nubaustas - gali labai nukentëti tinklapio ávertinimas (eng: Rank) paieðkos sistemoje arba blogiausiu ir daþniausiai pasitaikanèiu atvëju Jûs galite bûti paðalintas visiems laikams ið paieðkos sistemos be galimybës sugryþti.
Visada pasverkite rizikà prieð uþsiimant panaðia veikla, beveik niekada nepavyks iðsisukti ið susidariusios padëties be labai daugiau ar maþiau skaudþiø pasëkmiø.


2. Nenaudokite rëmø (eng: frame, iframe).

Tinklapiai naudojantys rëmus taip pat yra „nedraugiðki“ paieðkos sistemoms ir tai taip pat átakos paieðkos rezultatus ið blogosios pusës. Stenkitës venkti rëmø kiek ámanoma.
Pvz.:
<iframe src ="/default.asp" width="100%">
</iframe>


3. Nenaudokite Flash ar Javascript.

Jei ámanoma nenaudokite nei flash nei javascript elementø. Paieðkos sistemos nesupranta flash, o javascript ágnoruoja. Blogiausiu atvëju naudokite ðiuos elementuos tinklapio apaèioje t.y. po visu tinklapio turiniu (tekstas, iliustracijos).


4. Nebandykite ávesti savo tinklapio á paieðkos sistemas per daþnai.

Rekomenduojame nesinaudoti paieðkos sistemø puslapiu teikianèiu galimybæ áraðyti savo tinklapá ranka á paieðkos sistemos rezultatus( Pvz.: Google submit tool.), kadangi yra nemaþai pavyzdþiø kai pasinaudojæ ðia galimybe þmonës linko nusivylæ, nes teko laukti net kelias savaites kol tinklapis pasirodë paieðkos sistemoje ar tinklapis buvo visai neindeksuojamas paieðkos sistemose gan ilgà laikà. Didþiosios paieðkos sistemos paèios susiras Jûsø tinklapá ir já sëkmingai indeksuos.


5. Nenaudokite neteminiø raktaþodþiø „meta“ þymelëse.

Jei pardavinëjate maðinas, tai nenaudokite tokiø raktaþodþiø kaip „keptuvës“ ar „blynai“. Kaikurie tinklapiø administratoriai naudoja neteminius, bet labai populiarius raktaþodþius bandydami pritraukti daugiau lankytojø, tai tikrai neveikia, paieðkos sistema naudos „meta“ þymelëse naudojamus raktaþodþius tik tuo atvëju jei jie bus tinkami Jûsø tinklapyje esanèiam turiniui.

#2 ebaldai.eu

ebaldai.eu

    Junior Member

  • Members
  • PipPip
  • 13 posts

Posted 14 June 2008 - 11:54 PM

Stenkitës raktinius þodþius sudëti á logiðkus straipsnius, prekiø - paslaugø apraðymus. Efektyviausi raktiniai þodþiai tituliniame ir mygtukai. Labai rekomenduoju sudëti raktines frazes nuotraukø apraðymuose ir mygtukø pavadinimuose. Konkurencingiausi mygtukai yra tituliniame lape, tad pasistenkite tituliniame puslapyje sudëti nuorodas (su logiðkais pavadinimasi) á Jums labiausiai rûpimas temas - sritis.
http://www.ebaldai.eu, http://www.kiaulakis.lt. Kam ádomu SEO ir web projektø vystymas, susipaþinkime, bus abipusiai ádomi paþintis.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users