dle
6 Bûdai kaip gauti efektyvaus lankytojø srauto nereikalaujant piniginiø iðlaidø. - Reklama, marketingas - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

6 Bûdai kaip gauti efektyvaus lankytojø srauto nereikalaujant piniginiø iðlaidø.


 • Please log in to reply
7 replies to this topic

#1 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 01 June 2007 - 05:55 PM

Ðiame straipsnyje yra pateikiami bûdai kaip gauti efektyvaus lankytojø srauto nereikalaujant piniginiø iðlaidø.


1. Dalyvaukite ávairiuose forumuose. Forumas yra vienas ið paprasèiausiø bûdø gauti vertingo lankytojø srauto. Visa tai yra nemokama ir jums tik tereikia praleisti kelias valandas kas savaitæ ar kas dienà reguleriai dalyvaujant forumuose.

2. Sukurkite dienoraðtá (eng: blog) tema susijusia su Jûsø tinklapiu, kuriame reguliariai raðykite vertingus straipsnius lankytojams aktualiomis temomis. Pasidalinkite savo patritimi, laimëjimais, klaidomis.

3. Apsikeitimas nuorodomis. Suraskite tinklapius panaðia tematika ir susitarkite dël apsikeitimo nuorodomis. Tai taip pat átakoja paieðkos sistemø rezultatus ir Google Page Rank. Tokie mainai yra vienodai naudingi abiems pusëms.

4. Raðykite unikalius ir vertingus straipsnius á straipnsiø direktorijas ar naujienø tinklapius. Pvz raðyk.lt ar kt. Straipsniø raðymas nieko nekainuoja, o straipsnis susilaukæs populiarumo atneða begalæ lankytojø srauto.

5. Dalyvaukite lankytojø apsikeitimo sistemose kaip pastaroji „Affiliate.lt“. Patalpinæ reklamas savo tinklapyje pastoviai turësite koordinuotà lankytojø srautà. Lankytojø srauto kiekis dalyvaujant lankytojø apsikeitimo sistemose priklausys nuo Jûsø tinklapio jau turimo lankomumo. T.y. Kuo daugiau yra – tuo daugiau ir bus, beveik be pastangø.

6. Video reklama. Jûs galite paprastai ákelti (eng:upload) video á populiarø video tinklapá Youtube.com, video klipe ir komentaruose nepamirðdami panaudoti savo tinklapio nuorodos. Tai yra labai paprasta, patys nufilmavæ ar suradæ video kuris sudomins Youtube publikà, video „iðkeisite“ á lankytojus.

#2 Speedas

Speedas

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 54 posts

Posted 08 June 2007 - 06:21 AM

Dar pasiulyèiau

SMS REKLAMA
Gali pasikelti Google Page Reitinkà :geek:

#3 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 14 June 2007 - 07:10 AM

Na ið dalies taip, bet sms reklama daþniausiai ilgai puslapyje neuþsilaiko arba reikia pastoviai mokëti pinigus, kad ji iðbûtø ilgiau. Ðiaip tai, kad pasikelti PR, reiktu linkà iðlaikyti iki kito PR update, o tai gali uþtrukti iki 3 mën.

P.S. Kaip ir raðiau temos pavadinime, "... nereikalaujant piniginiø iðlaidø", taigi sms reklama neáeitø á ðá sàraðà :)

#4 alviurn

alviurn

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 1 posts

Posted 17 August 2007 - 02:33 PM

kad kitur sms reklama iskart pakeicia tad kaip ir nefektyvu

#5 ddpkts

ddpkts

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 5 posts

Posted 29 September 2007 - 08:53 AM

prie 3 punkto dar bûtø galima paimëti registravimàsi tinklalapiø kataloguose ir pns
Posted Image
Posted Image

#6 affiliate

affiliate

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 27 posts

Posted 07 October 2007 - 09:20 PM

o mokamas reklamas gal kas gali pasiulyti kur verta deti, tarkim jei noreciau jog ateitu +300 lankytoju, tai kur tureciau kreiptis ir kiek sumoket. (p.s del PR tai nelabai aisku man, hey.lr rodo 2, o visi kiti kaip skaitiklis top.litas rodo 3.)
www.topukas.info

#7 Admin

Admin

  Administrator

 • Administrators
 • 16 posts

Posted 08 October 2007 - 08:48 AM

o mokamas reklamas gal kas gali pasiulyti kur verta deti, tarkim jei noreciau jog ateitu +300 lankytoju, tai kur tureciau kreiptis ir kiek sumoket. (p.s del PR tai nelabai aisku man, hey.lr rodo 2, o visi kiti kaip skaitiklis top.litas rodo 3.)


300+ lankytojø á dienà gali pirkti ávairiais bûdais. Viskas priklauso kokiø tau lankytojø reikia ir apie kà tavo svetainë.

Jeigu svetainë yra LT, rekomenduoèiau koká TextAds, bet susimokëti teks tikrai nemaþai. Nu minimum uþ lankytojà 0,10 lt, tai tau kasdien kainuoto apie 30 LT, o per mënesá tai yra apie 900 LT. Ne taip jau ir maþai...

Gali pirkti baneriu uþ sms ar kitaip, ávairiose svetainëse. Bet tada bus sunku apskaièiuoti kiek lankytojø gausi ir kiek tau kainuos. Ten ten kiekviename saite kitokia situacija.

Bandyk. Nupirk reklamà kokiame nors saite, tada su Affiliate.lt lankomumo statistikos skaitikliu gali stebëti kiek ið tos svetainës, kurioje nupirkai reklama atëjo þmoniø. Ir taip testuodamas su keletà svetainiø atsirinksi, kur apsimoka reklamuotis - o kur ne.

Tik esmë, kad webmasteriai irgi nesnaudþia. Jeigu pirksi reklamà uþ 2lt sms ir gausi daug clicku, tai jei webmasteris ásigudrins ir paþiûrës kiek paspaudimø atiduoda, tai reklamà turëtø pabanraginti.

Be to viskas priklauso nuo svetainës tipo ir nuo reikiamos lankytojø auditorijos. Nesiûlyèiau reklamuotis warez tipo svetainëse, nebent pats tokià nori promotinti :)

Yra ir kitø alternatyvø, bet viskas remiasi á tavo reklamos mënesiná biudþetà.
Patarèiau suskaièiuoti, kiek gali iðleisti reklamai á mënesá ir tada þiûrëk kiek tikrø lankytojø gali nupirkti. Nes jei pradësi skaièiuoti ið kitos pusës, ir stengsiesi kuo pigiau ásigyti 300+ vartotojø kasdien, tai bijau, kad prieisi iki pigiausiø varianø ir iðmesi pinigus ant generuojamo traffico ar pan...

Sëkmës.

Geriausia reklamuotis Affiliate.lt reklamos tinkle :P

#8 limis

limis

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 3 posts

Posted 25 February 2009 - 10:11 PM

Dar vienas budas yra afiliatinis tinklas per kuri gali afiliatines programos principu.Gali pasirinkti kelis budus ir moketi tik uz rezultatus.Jei idomu, informacijos daugiau rasite www.af-ad.lt
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users