dle
5 lengvi būdai kaip padidinti tinklapio įskaitomumą - HTML ir CSS dizainas - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

5 lengvi būdai kaip padidinti tinklapio įskaitomumą


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 Poter

Poter

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 1 posts

Posted 05 April 2007 - 08:57 AM

5 lengvi bûdai kaip padidinti tinklapio áskaitomumàTinklapis kuris priverèia lankytojus ádëti daug pastangø skaitant informacijà nëra pats geriausias kelias iðpopuliarinti savo paslaugas. Miniatiûriniai ðriftai, spalvoti tekstai sunkiai matomi fone, eilutës "lipanèios" viena ant kitos - tai yra didelës problemos, bet jas lengva iðtaisyti. �*tai penki lengvi bûdai kaip patraukti lankytojà:

1. Sutvarkykite tekstà naudodami CSS.
Cascading Style Sheets (CSS) labai geras pasirinkimas - naudokite vienà CSS failà ir valdykite visà tekstà esantá tinklapyje. Vienas CSS pakoregavimas ir jûsø tinklapis atrodo naujai. Jis padaro tinklapio dizaino valdymà daug lengvesná.

2. Padidinkite teksto dydá, kad já bûtø patogø skaityti.
Atsiþvelkite á lankytojø amþiø ir jø pomëgius. Jei tai grupë jaunø merginø ieðkanèiø naujø bateliø, naudoti smulkø teksta ne pati geriausia ádëja. Bet tekstas neturi bûti ir milþiniðkas. Atsiminkite, kad didesnis tekstas - geriau. 12 dydþio Verdana geriau negu 8 dyþdio Verdana.

3. Padarykit teksta kontrastingà fonui.
Kuo daugiau kontrasto tuo geriau. Juoda-balta arba balta-juoda didþiausio kontrasto pavyzdþiai. Naudokite spalvas jei to norite, bet kontrastingumo neuþtenka, jei tenka þiûrëti prisimerkûs ir jûsø teksto visiðkai nesimato.

4. Leiskite eilutëms lengvai "kvëpuoti".
Nesudëkite eiluèiø vienos ant kitos. Darykite tarp linijø intervalus (line-spacing) naudodamiesi CSS ir taip suteikite daugiau vietos tekstui.

5. Padalinkite tekstà á kelias dalis.
Nëra skirtumo koks geras jûs esate raðytojas, lankytojai nemëgsta skaityti tekstø kurie tæsiasi kelis puslapius. Suskaidykite já naudodamiesi antraðtëmis, kursio nusako paragrafo turiná. Lankytojai á tai atsiþvelgs ir skaitys tik juos dominanèius paragrafus.

Galø gale patikrinkite skirybà. Daugelá lankytojø erzina skirybos klaidos - tai parodo jog esate neatidus, neraðtingas. Naudokite klaidas taisanèius árankius.

Tinklapio áskaitomumo didinimas neuþima daug laiko. Bet suteikia didelá rezultatà: áskaitomà teksta, nuolatinius lankytojus kurie lauks naujø straipsniø, praneðimø ir ágausite patikimumà.

Copyright 2006, Debbie Campbell
English Version
Á Lietuviø kalbà vertë Poter#2 linuxr

linuxr

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 2 posts

Posted 03 August 2007 - 06:21 AM

Bûtø neblogai, kad teksto autorius pats iðsitaisytø gramatines klaidas:
ne skiryba o skyryba

#3 Mr. Metanas

Mr. Metanas

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 52 posts

Posted 03 August 2007 - 02:05 PM

Pagrindinis 5 lengvi bÅ«dai kaip padidinti tinklapio įskaitomumÄ

#4 Jonaitis

Jonaitis

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 56 posts

Posted 03 August 2007 - 06:03 PM

atleisk jei klystu, bet manau kad straipsnis vogtas. en -> lt ne pats vertei?
Posted Image
Posted ImagePosted ImagePosted Image

#5 affiliate

affiliate

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 27 posts

Posted 29 August 2007 - 08:55 PM

<h1>.. <h6>
www.topukas.info
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users