dle
Serveris.net - draugiðkas hostingas - Hostingas lietuvoje - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Serveris.net - draugiðkas hostingas


 • Please log in to reply
18 replies to this topic

#1 abrastukas

abrastukas

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 8 posts

Posted 26 May 2007 - 08:17 PM

www.serveris.net

kvieèiu apsilankyti,
iki

#2 Algiz

Algiz

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 29 posts

Posted 31 May 2007 - 11:33 AM

man bet jau dabar tai nekrauna puslapio.
aLG:eek:

#3 Jonaitis

Jonaitis

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 56 posts

Posted 31 May 2007 - 11:53 AM

Taip, kaþkas negerai su serveriu. Ryte abrastukas gavo laiðkà, kad serveris veikia, bet deja jau beveik para kaip neveikia.
Posted Image
Posted ImagePosted ImagePosted Image

#4 abrastukas

abrastukas

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 8 posts

Posted 31 May 2007 - 02:10 PM

Atsipraðome uþ nesklandumus, bet tvarkome.
tikimes greit sutvarkyti
iki

#5 Admin

Admin

  Administrator

 • Administrators
 • 16 posts

Posted 31 May 2007 - 02:11 PM

Taip, kaþkas negerai su serveriu. Ryte abrastukas gavo laiðkà, kad serveris veikia, bet deja jau beveik para kaip neveikia.


Auch.. para laiko offline? Tai, kad jau valanda yra katastrofa...

#6 Jonaitis

Jonaitis

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 56 posts

Posted 31 May 2007 - 02:15 PM

Nepadarysiu reklamos abrastukui, bet pasakysiu kaip yra. Man gana daþnai bûdavo tokiø keliø minuèiø neveikimo protrûkiø. abrastukas sako kad loguose nieko nebudavo.
Posted Image
Posted ImagePosted ImagePosted Image

#7 kreoton

kreoton

  Senior Member

 • Members
 • 136 posts

Posted 31 May 2007 - 02:33 PM

Auch.. para laiko offline? Tai, kad jau valanda yra katastrofa...


O kai ir hostinga pardavineja tai ir 10 min yra katastrofa....
Affiliate.lt staff

#8 Jonaitis

Jonaitis

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 56 posts

Posted 31 May 2007 - 06:40 PM

Pagaliau veikia :)
Posted Image
Posted ImagePosted ImagePosted Image

#9 Algiz

Algiz

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 29 posts

Posted 03 June 2007 - 11:50 AM

na kà galiu pasakyti tokie ávykiai tikrai nekelia pasitikëjimo hostingu. Gal ir draugiðkas hostingas :), bet nekokybiðkas.
aLG:eek:

#10 abrastukas

abrastukas

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 8 posts

Posted 04 June 2007 - 06:34 AM

ok, tai trinkite ðià temà, uþdarau hostingà, gràþinu pinigus.
Ate

#11 Algiz

Algiz

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 29 posts

Posted 04 June 2007 - 08:26 PM

ko èia susinervinai juk mes turime pasakyti savo nuomone, kad galëtum tobulëti ir gerinti paslaugas ;)
aLG:eek:

#12 abrastukas

abrastukas

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 8 posts

Posted 04 June 2007 - 08:48 PM

taip, sutinku, man labai malonu, kad padedate man. Ði prastova buvo dël kliento klaidos skripto programavime. Visiems reikia mokytis ir tobulëti.

#13 sanis

sanis

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 18 posts

Posted 06 June 2007 - 05:05 AM

Ádomu ar draugiðkumas pagrindinis kriterijus renkantis hostingà?

#14 abrastukas

abrastukas

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 8 posts

Posted 06 June 2007 - 01:15 PM

nepabandæs - nesuþinosi..

#15 sanis

sanis

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 18 posts

Posted 06 June 2007 - 01:38 PM

Man ið tikro kaip liaudiðkai pasakius "poxui" ar adminas hostingo man á ðiknà neria ar pasiginèydamas daro mano pageidavimus. Svarbu juos daro.

#16 Jonaitis

Jonaitis

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 56 posts

Posted 06 June 2007 - 03:06 PM

sanis toki þmonës kaip tu ir daro ið Lietuvos ðûdø krûvà. Jei þmogus draugiðkas tai nereiðkia, kad kaþkam lenda á ðiknà, o jei þmogus lenda á ðiknà tai nereiðkia, jog jis draugiðkas.
Posted Image
Posted ImagePosted ImagePosted Image

#17 Admin

Admin

  Administrator

 • Administrators
 • 16 posts

Posted 06 June 2007 - 03:15 PM

Man ið tikro kaip liaudiðkai pasakius "poxui" ar adminas hostingo man á ðiknà neria ar pasiginèydamas daro mano pageidavimus. Svarbu juos daro.


Jei nepatiks ir mûsø bendravimas, tai sakyk. Pasistengsime su tavim bûti grieþtesni :) Beje, ðiuo atveju hosto adminas nepasirodë ypatingai draugiðkas supykdamas, kai buvo pareikðta ðiek tiek kritikos.

sanis toki þmonës kaip tu ir daro ið Lietuvos ðûdø krûvà. Jei þmogus draugiðkas tai nereiðkia, kad kaþkam lenda á ðiknà, o jei þmogus lenda á ðiknà tai nereiðkia, jog jis draugiðkas.


Man asmeniðkai patinka kai su maim maloniai bendrauja. O kai su manim bendrauja maloniai, tada ir að bûnu priverstas atsakyti tuo paèiu. Beje, pats irgi stengiuosi bûti kuo draugiðkesnis :)

Bûnant hosto adminu reikia ið ties daug nervø. Kà jau kalbëti, kai servas offline daug laiko ir pats negali nieko pakeisti ir viskas tai tik dël kaþkokio þioplio kaltës. Tikiu, kad tikrai pradeda imti pyktis ir sunku vistiek ramiai ir draugiðkai bendrauti su klientais. Bet taip jau priimta ir nuostabu, kad Lietuva jau po biðki mokosi bendravimo ypatybiø ið labiau paþengusiø ðaliø. Jokio èia lindimo ar nardymo nëra, paprasèiausiai elementarus, paprastas bendravimas su klientais.

O sani jeigu tau patinka kai su tavim grubiai sneka, tai nenusimink :) Yra þmoniø, kuriems ir sadizmas patinka :D joke ;)

#18 sanis

sanis

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 18 posts

Posted 06 June 2007 - 03:51 PM

Að tiesiog nepripaþástu tø visokiø "atsipraðome labai", "praðau", "gal kuo galëèiau padëti".
Jonaiti, dar pasakyk, kad Lietuva ne ðûdø krûva?
O kaip tu supranti tà draugiðkas hostingas? Kuo jis tau gali bût draugiðkas? Alaus pastatyt? Trumpiau bût lûþæs nei visiems?

Man asmeniðkai hostingas yra svetainei talpint, o ne draugø ieðkojimui. Ir dar, ne viskà reikia uþ grynà pinigà paimt, kartais bûna ir dviprasmybës.

Karoli, að nesureikðminu tokiø dalykø kaip su manim per laidà ðneka, mas tas vienodai, vistiek 95% þmoniø su kuriais tenka ðnekëti internete në nesutinki, nors gyveni uþ tryjø namø nuo jo, manau tai bereikalingi nervai apmàstant "kodël jis su manim taip piktai ðnekëjo? Gal kà ne taip pasakiau?".

Beje jei klientas pyksta, hostingo atstovas turi kalbëti ne draugiðkai, o pagarbiai. To pilnai uþtenka.

Sëkmës.

#19 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 06 June 2007 - 06:39 PM

Að tiesiog nepripaþástu tø visokiø "atsipraðome labai", "praðau", "gal kuo galëèiau padëti".
Jonaiti, dar pasakyk, kad Lietuva ne ðûdø krûva?
O kaip tu supranti tà draugiðkas hostingas? Kuo jis tau gali bût draugiðkas? Alaus pastatyt? Trumpiau bût lûþæs nei visiems?

Man asmeniðkai hostingas yra svetainei talpint, o ne draugø ieðkojimui. Ir dar, ne viskà reikia uþ grynà pinigà paimt, kartais bûna ir dviprasmybës.

Karoli, að nesureikðminu tokiø dalykø kaip su manim per laidà ðneka, mas tas vienodai, vistiek 95% þmoniø su kuriais tenka ðnekëti internete në nesutinki, nors gyveni uþ tryjø namø nuo jo, manau tai bereikalingi nervai apmàstant "kodël jis su manim taip piktai ðnekëjo? Gal kà ne taip pasakiau?".

Beje jei klientas pyksta, hostingo atstovas turi kalbëti ne draugiðkai, o pagarbiai. To pilnai uþtenka.

Sëkmës.


Na tos frazës "atsipraðome labai", "praðau", "gal kuo galëèiau padëti" yra atkeliavusios ið vakarø kur officialus bendravimas su klientais (nepaþystamais þmonëmis), vieðose vietose yra jau áprastas, tapæs áproèiu ar net yra ið dalies yra privalomas. Vakaruose ðios frazës yra gan su dirbtinëjusios taèiau be jø, net ir lietuvoje didesnës firmos neapsieina. Todël nenustebau, kai taip jautriai suregavai á hoting'o administratoriaus bandymà kalbëti maloniai su klientais.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users