dle
Keièiuosi Backlink (atgalinëmis nuorodomis) - Reklama, marketingas - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Keièiuosi Backlink (atgalinëmis nuorodomis)


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 zveraslt

zveraslt

    Junior Member

  • Members
  • Pip
  • 4 posts

Posted 02 March 2011 - 11:32 AM

Puslapis http://scarymaze.eu - PR0. Visiðkai naujas.
Galbût atsiras norinèiø keistis BackLink.
Mainais uþ jûsø nuorodos ádëjimà á pagrindiná puslapá praðyèiau patalpinti nuorodà á mano saità lietuviø kalba (Þaidimas Scary Maze), o jei turite tinklalapá anglø kalba - á pagrindiná puslapá (http://www.scarymaze.eu)
Raðykite ðioje temoje arba privaèiai.


Keièiuosi nuorodomis su:
1 lygio domenais - nuo PR0,
su antro lygio subdomenais - nuo PR1
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users