dle
Hostex.lt affiliate | 25-30% [uždaryta] - Affiliate programos Lietuvoje - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Hostex.lt affiliate | 25-30% [uždaryta]


 • This topic is locked This topic is locked
3 replies to this topic

#1 Admin

Admin

  Administrator

 • Administrators
 • 16 posts

Posted 27 February 2010 - 10:24 AM

http://www.hostex.lt/affiliate/

Kas yra affiliate programa?
HOSTEX affiliate programa suteikia galimybæ uþdirbti komisinius uþ jûsø svetainës lankytojø atliktus HOSTEX paslaugø uþsakymus. Jûs galite uþsiregistruoti HOSTEX affiliate programoje, pasirinkti reklamos priemones ir jas patalpinti savo svetainëje. Kai nukreipti lankytojai ávykdys uþsakymus, jûs uþdirbsite komisinius. Komisiniai bus iðmokami pervedant uþdirbtà sumà á Jûsø banko sàskaità.

Kodël verta dalyvauti HOSTEX affiliate programoje?
HOSTEX – tai gerai paþástamas ir patikimas prekës þenklas, o siûlomi sàþiningi komisiniø dydþiai suteikia puikias sàlygas uþsidirbti ið tinklapio.
Kiek galiu uþdirbti dalyvaudamas HOSTEX affiliate programoje?

Siûlome komisinius nuo pirmojo uþsakymo sumos:
* Svetainiø talpinimo paslauga – 25%
* VDS serveriø uþsakymas – 25%
* Profesionalus hostingas – 30%
* SSL sertifikatai – 7%
* Domenai – 1.40 Lt / vnt.
(Vidutinis, daþniausiai ávykstantis uþsakymo dydis yra 100-400 Lt, nuo jo skaièiuojami komisiniai.)

Kas ir kaip skaièiuoja pardavimus?
HOSTEX affiliate programos organizavimui ir vykdymui pasirinko Europos lyderá affiliate srityje - „TradeDoubler“. Pardavimai skaièiuojami ir fiksuojami pagal 19-oje ðaliø taikomus „TradeDoubler“ technologijos standartus.
Kokiais bûdais galiu reklamuoti Hostex affiliate programà?
Siûlome komisinius uþ ávairiais bûdais nukreiptø lankytojø ávykdytus pirkimus:

* Standartiniø reklaminiø skydeliø (baneriø) talpinimas svetainëse;
* Tekstiniø nuorodø, tekstinës reklamos talpinimas svetainëse;
* Naujienlaiðkiø siuntimas savo svetainës nariams su specialia „TradeDoubler“ nuoroda pardavimø apskaitai;
* Pristatymai/straipsniai tinklaraðèiuose ar svetainëse, skatinantys ásigyti HOSTEX paslaugas áterpiant specialias „TradeDoubler“ nuorodas arba reklamos skydelius;
* Kiti bûdai.

Pastaba: Galimi tik teisëti skatinimo bûdai. Kenkëjiðkai brukama reklama ar kiti nekorektiðki bûdai nebus toleruojami ir tokiu bûdu uþdirbti komisiniai bus panaikinami.

Kaip pradëti talpinti reklamas?

1. Uþsiregistruokite „TradeDoubler“ sistemoje adresu: http://www.tradedoubler.lt/.
2. Prisijungæ prie „TradeDoubler“ paieðkoje suraskite HOSTEX programà: “Hostex.lt - hostingas be rûpesèiø informacija” ID: 122779
3. Paspaudæ programos nuorodà, papraðykite leidimo dalyvauti joje. Jûsø paraiðka bus perþiûrëta kaip galima greièiau ir elektroniniu laiðku praneðta ar jûsø tinklapis priimtas. Jeigu bûsite priimti, iðkarto galësite paimti reklamos priemoniø kodus ir pradëti talpinti HOSTEX reklamà bei uþdirbti komisinius!

http://www.hostex.lt/affiliate/

#2 webmaster

webmaster

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 2 posts

Posted 27 February 2010 - 02:13 PM

Ar kas bandët? Komisiniai skamba patraukliai.

#3 Sliekas

Sliekas

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 2 posts

Posted 04 May 2011 - 03:35 PM

Na dabar uþsireginau, laukiu patvirtinimo laiðko. Mëginsiu domenus pardavinët per savo puslapá.

#4 Admin

Admin

  Administrator

 • Administrators
 • 16 posts

Posted 20 January 2012 - 02:20 PM

Hostex.lt savo affiliate programą uždarė ir realių pinigų už pardavimus nebesiūlo. Tema rakinama.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users