dle
Greitai.lt affiliate programa | 20 Lt / sale [uždaryta] - Affiliate programos Lietuvoje - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Greitai.lt affiliate programa | 20 Lt / sale [uždaryta]


  • This topic is locked This topic is locked
1 reply to this topic

#1 webmaster

webmaster

    Junior Member

  • Members
  • Pip
  • 2 posts

Posted 25 February 2010 - 08:29 PM

Greitai.lt affiliate programa, komisiniai mokami uþ nukreipto lankytojo atliktà lëktuvo bilieto rezervacija.

Greitai.lt kvieèia prisijungti á tinklà visus norinèius uþdirbti ið reklamos.

Kaip galiu uþdirbti ið reklamos?


Patalpinkite savo interneto svetainëje Greitai.lt reklamà ir uþ kiekvienà apmokëtà rezervacijà, kurià atliko vartotojas paspaudæs ðià reklamà Jûsø interneto svetainëje, gaukite uþmokestá.

Kiek galiu uþdirbti?

Greitai.lt atveria Jums neribotas galimybes uþdirbti tiek, kiek norite - Greitai.lt neriboja komisiniø sumos.
Uþ kiekvienà sugeneruotà rezervacijà gausite 20 Lt komisiná mokestá.

Kaip pradëti uþdirbti?


* Uþsiregistruokite ir tapkite Greitai.lt reklamos partneriu.
* Prisijungæ prie sistemos atsisiøskite Greitai.lt reklaminës medþiagos (tekstiniø nuorodø, ávairiø formatø reklaminiø skydeliø) HTML kodà ir ásidëkite savo interneto svetainëje.
* Stebëkite statistikà ir kità naudingà informacijà apie rezervacijas ir komisinius savo paskyroje.

Kokia komisiniø pajamø iðmokëjimo tvarka?


* Komisinis mokestis Jums yra priskiriamas, net jei vartotojas ásigijo lëktuvø bilietus praëjus 30 dienø po nuorodos Jûsø tinklapyje paspaudimo.
* Komisinës pajamos yra sumokamos kas mënesá, jei sugeneruojama daugiau nei 250 Lt, kitu atveju jos kaupiamos kol susidaro 250 Lt suma ir sumokamos kito mënesio pradþioje.

http://www.greitai.lt/lt/air/affiliate

#2 Admin

Admin

    Administrator

  • Administrators
  • 16 posts

Posted 20 January 2012 - 02:18 PM

Greitai.lt affiliate programa buvo nutraukta. rakinam temą.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users