dle
Kaip apsisaugoti nuo Adsense bano bei kaip iðvengti "fraud clicks" - Adsense - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Kaip apsisaugoti nuo Adsense bano bei kaip iðvengti "fraud clicks"


 • Please log in to reply
17 replies to this topic

#1 Admin

Admin

  Administrator

 • Administrators
 • 16 posts

Posted 13 May 2007 - 11:07 AM

Google Adsense - ðiuo metu geriausia reklamos kompanija prieinama Lietuviams. Bet maþas taisykliø paþeidimas ar keli "fraud clicks" ir Jûsø darbas baigtas....

Kaip to iðvengti? Juk ðiomis dienomis konkurencija tikrai bjaurus dalykas? Kaip apsisaugoti nuo to, kad piktas kaimynas nepaspaus 1000 kartø mano reklamø ir kaip bûti tikram kad Adsense rytoj neuþblokuos mano registracijos...

O skaudþiausias dalykas yra tas, kad Google Adsense blokuoja be teisës sugráþti...

Taigi,

Visø pirma turite perskaityti ir iðanalizuoti visas Adsense taisykles. Ðitas þingsnis yra labai svarbus. Jeigø Jûs padarysite tai, nepatingësite paskaityti, tai sutaupysite daug savo brangaus laiko ieðkodami krûvas atsakymø forumuose bei apsisaugosite nuo paties savo klaidingø veiksmø, kurie galëjo bûti átakojami dël klaidingos informacijos. Todël taisykles skaitykite patys ir naudokitës savo galva.

Pagrindiniai Google Adsense draudimai:

Niekada pats nespausk savo tinklapyje reklamø.
Nenaudok proxy serveriø spaudyti reklamø, bei niekada nesijunk prie sàskaitos ið to paties IP ið kurio galëjo bûti paspausta reklama tavo tinklapyje.
Niekada nepraðyk draugø (ar savo svetainës lankytojø) spaudyti tavo reklamas. Pasikartojantys paspaudimø IP'ai, per daug geranoriðki draugai, gali padryti meðkos paslaugà.
Niekada nenaudokite vieðøjø ástaigø kompiuteriø spaudyti savo reklamoms, nes ið jø Ip adresø jau, galbût, padirbëjo ne vienas.


Èia tik elementariausiø taisykliø apibendrinimas, bet yra krûvos kitø, kurias Jums derëtø bûtinai perskaityti. Taip pat ásigilinkite á ávairius faq bei kitø webmasteriø klausimus-atsakymus.

Po to, kai Jûsø svetainë bei patalpintos reklamø zonos atitinka visus Adsense reikalavimus, tada belieka bijoti piktø konkurentø veiksmø.

Kaip apsisaugot nuo piktybiniø reklamos spaudinëjimø (fraud clisk). Kaip iðvengti "clicks bombs" atakø ar elementariø "proxy clicks".

Ðiai problemai iðspræsti buvo sukurta Open Source programa AdLogger. Ðia programà galite parsisiøsti nemokamai èia: http://www.adlogger.org/

Ði programa padës Jums stebëti paspaudimus. Rodyti/Nerodyti reklamas pagal tam tikrus nustatymus bei kitaip apsisaugoti.

Dirbkit sàþiningai ir saugiai, tik tada viskas bus gerai.

Nori pradëti dirbti su Adsense? Plaèiau èia
Sëkmës.

#2 bariga

bariga

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 1 posts

Posted 29 May 2007 - 08:40 AM

Kaip apsisaugoti jeigu saita imes i koki nors autosurfa? Juk tai banas

#3 Admin

Admin

  Administrator

 • Administrators
 • 16 posts

Posted 29 May 2007 - 08:50 AM

Kaip apsisaugoti jeigu saita imes i koki nors autosurfa? Juk tai banas


Nuo autosurfø yra kitos apsisaugojimo priemonës. Èia jau PHP ypatumai (jeigu neklystu). Pagooglink... Galësiu kada vëliau ámesti tutorial'à kaip tai padaryti, bet ðiuo metu jo neturiu, o ir laiko trûksta.

#4 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 29 May 2007 - 09:27 AM

Kaip apsisaugoti jeigu saita imes i koki nors autosurfa? Juk tai banas

Dël autosurf'ø pagelbës ðitas paprastas javascript.
<script type="text/javascript" language="javascript">
if (top.location != self.location) {
top.location = self.location.href
}
</script>


#5 Vitkauskas

Vitkauskas

  Senior Member

 • Members
 • 226 posts

Posted 01 June 2007 - 07:24 PM

kas autosurfas?

#6 cunamis

cunamis

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 9 posts

Posted 05 June 2007 - 04:18 PM

Am... Klausimas toks: O ka daryti, jei ta programa rodo fraud clickus?

#7 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 06 June 2007 - 09:38 AM

Am... Klausimas toks: O ka daryti, jei ta programa rodo fraud clickus?


Na jei kalbant apie adlogger programà, tai statistikoj yra pateikiami visi IP tai jei yra reikalas IP gali átraukti á juodajá saraðà. Tinklapá jis galës vartyti bet reklamø tam IP nerodys. Ðiaip adlogger automatiðkai pagal tavo nustaymus gali iðjunkti ir ájunkti reklamos rodyma konkreèiam IP. Pvz. Jei IP(127.1.1.0) paspaudë reklamà, tai daugiau per 24h reklamos jam ir neberodys arba rodys alternatyviø CPC sistemø reklamas. (Èia jau pagal tavo norus)

#8 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 06 June 2007 - 09:44 AM

kas autosurfas?


Wikipedia turi tau paruoðusi nemaþà straipsná anglø kalboje konkreèiai apie Autosurf'us (lt: automatinis narðymas). Jei ádomu gali pasinaudoti Google - ten rasi daug autosurf pavyzdþiø.

#9 peewhy

peewhy

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 1 posts

Posted 10 June 2007 - 12:19 PM

Kiek zinau, autosurfai gali tik eiti per linkus, bet ar gali jie spaudyti bannerius?... abejoju
http://adsense.klaidutis.lt - suzinok kaip uzsidirbti is Google AdSense

#10 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 10 June 2007 - 02:39 PM

ne, autosurf'ai nespaudinëja ant reklmø, taèiau google iðanalizavus lankomumo statistikà tinklapio kuriame buvo ádëta reklama uþbanins tinklapá ir tiek. Jiems nesvarbu ar tu èia pats prasukinëji - fiktyviai didini lankomumà ar konkurentai ámetë tavo svetainæ á autosurfà.

#11 cunamis

cunamis

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 9 posts

Posted 11 June 2007 - 06:39 PM

Dël autosurf'ø pagelbës ðitas paprastas javascript.

<script type="text/javascript" language="javascript">
if (top.location != self.location) {
top.location = self.location.href
}
</script>


Na gal ir ganetinai kvailas klausimas, bet kadangi as programavime visiskai nenusimanau, tai turiu teise nezinoti.

Kur si koduka reiektu ikisti. Sukrti nauja aplanka ar i koki index.php svystelti? :)

#12 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 12 June 2007 - 08:43 AM

Lengviausia já bûti patalpinti i html puslapio dalá. Tarp <head> </head>

#13 cunamis

cunamis

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 9 posts

Posted 12 June 2007 - 02:51 PM

Nepabaigei posto :)

#14 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 12 June 2007 - 05:18 PM

Nepabaigei posto :)


Sorry, kaþkas nusprogo raðant.

Lengviausia já bûti patalpinti i html puslapio dalá, tarp head tagø. Pvz:


<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-1257" />
<meta name="keywords" content="keyword 1, keyword2" />
<meta name="description" content="Apraðymas" />

<script type="text/javascript" language="javascript">
if (top.location != self.location) {
top.location = self.location.href
}
</script>
</head>


#15 cunamis

cunamis

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 9 posts

Posted 12 June 2007 - 06:32 PM

Sorry, kaþkas nusprogo raðant.

Lengviausia já bûti patalpinti i html puslapio dalá, tarp head tagø. Pvz:


<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-1257" />
<meta name="keywords" content="keyword 1, keyword2" />
<meta name="description" content="Apraðymas" />

<script type="text/javascript" language="javascript">
if (top.location != self.location) {
top.location = self.location.href
}
</script>
</head>


O jeigu saitas koduotas pagrinde su php? Nu, kaip pavyzdys Simple Machine Forum :)

#16 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 12 June 2007 - 06:54 PM

Nu èia jau su konkreèiu skriptu konkreèiai derinti reiktu.

#17 cunamis

cunamis

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 9 posts

Posted 12 June 2007 - 07:04 PM

Nu èia jau su konkreèiu skriptu konkreèiai derinti reiktu.


Gal is cia esanciu zino kas nors, kur konkreciai ta koduka ikisti Simple Mahines forumui? :rolleyes:

EDITED: jau radau :P

#18 INferno

INferno

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 4 posts

Posted 14 June 2007 - 05:05 PM

galbut kam pravers ;) apie addloger lietuviø kalba > http://uzdarbis.biz/...invalid-clicks/
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users