dle
ADcenter.Lt - reklamos apsikeitimo sistema - Reklama, marketingas - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

ADcenter.Lt - reklamos apsikeitimo sistema


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Gizmis

Gizmis

    Junior Member

  • Members
  • Pip
  • 7 posts

Posted 06 May 2009 - 10:10 AM

Posted Image
ADcenter.Lt - tai reklamos apsikeitimo sistema, leidþianti interneto svetainëms keistis ávairiø dydþiø reklaminiais skydeliais nemokamai.Kaip tai veikia?

* Uþsiregistravæ ADcenter.lt sistemoje susikuriate HTML kodà pagal Jûsø norimà reklaminio skydelio dydá bei norimas kategorijas ir patalpinate savo puslapyje.
* Uþ kiekvienà paspaudimà ant ADcenter.lt reklaminës antraðtës jûsø puslapyje. Jûs gausite atitinkamà kreditø kieká (Kreditø kiekis priklauso nuo reklaminio skydelio dydþio).
* Uþ uþdirbamus kreditus tuo paèiu metu galësite reklamuoti savo puslapá.
* Nenorite talpinti ADcenter.lt HTML kodo i savo svetainæ ir uþdirbti kreditø ? Nebëda ! Kreditus galite nusipirkti tiesiog iðsiuntæ trupàjà SMS þinutæ.

Kodël verta dalyvauti ADcenter.lt reklamos apsikeitimo sistemoje?

* Visada 1:1 apsikeitimo santykis. Be jokiø kitø sàlygø.
* Vienoje vietoje galite talpinti/keistis ávairiø dydþiø reklaminëmis antraðtëmis. Visas valdymas vienoje vietoje, jokiø papildomø registracijø.
* Galimybë rodyti reklamines antraðtes tam tikrai lankytojø kategorijai/grupei.
* Galimybë ásigyti reklamos kreditø SMS bûdø pigiau nei kitur.
* Rodoma tiksli ir iðsami reklaminiø skydeliø statistika.
* Lengvas ir paprastas sistemos valdymas
* Nuolatos tobuliname sistema

DËMESIO affiliate.lt nariams ! - Uþsiregistravæ ADcenter.lt sistemoje, ásidëjæ reklamos mainø kodà á savo puslapá gaunate net 500 kreditu!

Ásidëjæ HTML kodà á savo puslapá paraðykite mums info@adcenter.lt. Ir mes jums duosime 500 kreditu nemokamai.
Laiðko pavyzdys:
1. affiliate.lt (Jûsø nikas)
2. Adcenter.lt (Jûsø nikas)
Jeigu neásidëjote kodo á savo puslapi net neraðykite, iki.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users