dle
Pirmasis afiliatinis tinkas Lietuvoje - Reklama, marketingas - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Pirmasis afiliatinis tinkas Lietuvoje


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 limis

limis

    Junior Member

  • Members
  • Pip
  • 3 posts

Posted 25 February 2009 - 09:56 PM

Ádarbinkit savo internetines svetaines!
Jau veikia afiliatinis tinklas Lietuvoje Affiliate Advantage, kuris leidþia ið internetinio puslapio uþdirbti pinigus. Affiliate Advantage yra viena ið pirmaujanèiø Didþiosios Britanijos internetinës rinkodaros kompanijø, kuri specializuojasi paieðkoje prekybininkø (reklamos uþsakovø), mokanèiø didelæ investicinæ gràþà ið internetinës rinkodaros programos. Mes taip pat padedame afiliatams (talpinantiems reklamas savo internetinëse svetainëse) padidindami jø pajamas.
Registruokites ir pradëkite uþsidirbti jau dabar!Kol kuriama Lietuvos verslininkø duomenø bazë, galite reklamuoti kitos ðalies afiliatinias programas.

Jei trûksta þiniø ar norite tapti afiliatu daugiau informacijos Lietuviðkame afiliatinio tinklo puslapyje www.af-ad.lt
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users