dle
Switched! garso áraðø studijos paslaugos - Paslaugos - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Switched! garso áraðø studijos paslaugos


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 irasustudija

irasustudija

    Junior Member

  • Members
  • Pip
  • 2 posts

Posted 14 January 2009 - 07:45 AM

Switched! áraðø studija specializuojasi reklaminiø garso klipø gamyboje. Nuo pat studijos gyvavimo pradþios savo veiklà grindëme profesionalumo ir aukðtos kokybës principais, todël buvo suburtas kûrybingas kolektyvas, patyræs garso áraðø bei reklamos srityse, kuris esamiems ir bûsimiems klientams gali pasiûlyti kokybiðkas garso áraðø paslaugas:

• Reklaminio audio (garso) klipo sukûrimas ir gamyba
• Muzika ávairiems meno projektams - meno parodø, instaliacijø, spektakliø garso takeliø kûryba
• Aranþuoèiø, kompozicijø kûrimas ir áraðymas
• Muzika ivairiems multimedia projektams, "Macromedia Flash" animacijos bei "Powerpoint" prezentacijø ágarsinimas, garso efektai, originalios foninës muzikos kûryba
• Mobilûs garso áraðai (atvyksime pas Jus ir áraðysime ávairias kalbas, skaitinius, konferencijas, koncertus, DJ`ø pasirodymus)
• Gyvo atlikimo áraðai ir apdirbimas (vokalas, muzikos instrumentai)
• Áraðø suvedimas
• Masteringo darbai
• Triukðmo iðvalymas
• Kûriniø montavimas
• Áraðø redagavimas

Kvieèiame reklamos/media agentûrø atstovus, muzikantus, kûriniø atlikëjus susisiekti su mumis ir praneðti apie savo idëjas, norus bei lûkesèius, o mes visa tai padësime Jums ágyvendinti!

Switched! áraðø studija www.irasu-studija.lt
Switched! áraðø studija
info@irasu-studija.lt
www.irasu-studija.lt
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users