dle
Ar kas nors bandëte ir esat nusipirke kokia nors programine árangà savo puslapiui ? - Reklama, marketingas - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Ar kas nors bandëte ir esat nusipirke kokia nors programine árangà savo puslapiui ?


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 dirbuinternete

dirbuinternete

    Junior Member

  • Members
  • Pip
  • 3 posts

Posted 20 December 2008 - 09:54 PM

sveiki,

dirbu internete ðiek tiek kitaip negu ðitam forume apraðyta. Radau neblogà ið paþiûros pasiûlyma: Pirkti programinæ árangà kuri automatiðkai mano viena ad puslapá patalpintø virð 2000 + puslapiø, kurie duoda nemokamà reklamà (ið viso galima 15 ad reklamuoti), beto tos programos duomenø bazë pastoviai atsinaujina, vis didëja puslapiu skaièius. Kaip manot ar galima gauti pakankamai lankytojø tokiu bûdu reklamuojantis ið tokio softo ?

Beto tame softe gali ir pats áterpti puslapius, kad galëtum reklamuoti ateityje.

Mano vienas ad bûtø patalpinamas per 5 - 15 min. O jei rankiniu bûdu reklamuojant tai apie 5 savaites uþtruktø.

Ir ið vis kaip jûs daþniausiai sprendþiate problemas dël lankytojø á jûsø puslapius ?
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users