dle
TeisinËs Paslaugos - Paslaugos - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

TeisinËs Paslaugos


  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 JURIDICAL

JURIDICAL

    Junior Member

  • Members
  • Pip
  • 1 posts

Posted 06 November 2008 - 07:29 PM

UAB „REALM JURIDICAL“ – tai patyrusi, moderni ir verþli teisininkø komanda, pasiruoðusi iðspræsti Jums iðkilusias teisines problemas. Mes nuolat bendradarbiaujame su advokatais, notarais, antstoliais, todël galime suteikti Jums iðsamias teisines paslaugas.
UAB „REALM JURIDICAL“ gali pasiûlyti platø spektrà teisiniø paslaugø fiziniams asmenims bei smulkioms ir vidutinëms ámonëms, kurioms neapsimoka samdyti nuolat dirbanèio teisininko ar advokato.
REALM JURIDICAL komanda siûlo:

Teisinës konsultacijos (þodþiu ir raðtu)
Sutarèiø rengimas
Atstovavimas TEISMUOSE, derybose, ástaigose, organizacijose
Ámoniø vidaus dokumentø rengimas
Teisiniø dokumentø analizë
Skundø, raðtø, pretenzijø, paraginimø rengimas
Procesiniø ir kitø dokumentø rengimas (ieðkinio, pareiðkimo dël teismo ásakymo iðdavimo parengimas)
Ámoniø steigimas, pertvarkymas. Ástatø keitimas
Skolø iðieðkojimas

info@juridical.lt
+370 685 56930
www.juridical.lt

#2 Admin

Admin

    Administrator

  • Administrators
  • 16 posts

Posted 07 November 2008 - 08:16 AM

Viskas labai graziai parasyta, taciau pasigedau specializaijos? Ar specializuojates konkrecioje srityje ar tiesiog darote viska ? :)

Beje, jusu tinklapis neveikia. Raso, kad serveris paruostas darbui ir tiek..

Ar stiprus esate IT srityje? Intelektines nuosavybes teiseje? Ar galetumete spresti teisines problemas internetineje erdveje, susijusiu su © ir pan. ? Kokie valandos ar kiti orientaciniai ikainiai?
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users