dle
forumo optimizavimas - SEO ir paieškos sistemos strategijos - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

forumo optimizavimas


 • Please log in to reply
13 replies to this topic

#1 Markas

Markas

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 25 posts

Posted 10 May 2007 - 04:51 PM

ka galima nuveikti IPB forume kad ji optimizuoti ? pritaikyti paieskos sistemosms?
instaliavau friendly URL papildyma... jis turetu tikraj padeti

snd radau toki dalyka http://communityseo.com
bet nzn ant kiek tai veiksminga
kaip manote ar verta leisti pinigus ant tokiu dalyku ?

vienas is ju pateikiamu dalyku
Friendly URL (FURL) support for all IPB pages kuri pats instaliavau snd

aciu uz pastebejimus, patarimus ir t.t. ;)

#2 kreoton

kreoton

  Senior Member

 • Members
 • 136 posts

Posted 10 May 2007 - 06:52 PM

komerciniai forumai ir taip yra gana optimizuoti ;) taciau jei forumas netures vienos konkrecios temos t.y. jei forumas apie bent ka tai joks optimizavimas nepades. Be to tiek IPB tiek vBulletin turi LILO funkcija kuri labai draugiska paieskos sistemoms ;)

Na aisku cia tik mano nuomone gal kiti daugiau ka patars nes mano SEO zinios dar yra ganetinai mazos...
Affiliate.lt staff

#3 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 11 May 2007 - 08:31 AM

Tokioms populiarioms forumø lentoms kaip IPB ar Vbulletin tikrai galima rasti nemokamu papildymu kurie puikiai atliks visa darbà uþ Jus ir padarys visà forumà Search engine friendly. Svarbus dalykas, kad linkai bûtø nedinaminiai.
Pvz: Google lengviau virskins www.affiliate.lt/forumo-optimizavimas-65.htm
nei http://www.affiliate...thread.php?t=65 .

#4 Min2liz

Min2liz

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 7 posts

Posted 11 May 2007 - 02:17 PM

Nelabai matau gaudotës iðvis SEO srityje... Bûna, nes Lietuva dar atsilikusi ðioje srityje þiauriai. Kaip Lucas minëjo - taip pirmas variantas adreso tinkamesnis nei antrasis, bet jûs þiûrit vien tik á adresus, adresas dar nëra pats svarbiausias dalykas, taigi kol jûs vargsit su Friendly-url adresais, að tobulinsiu paèia svetainæ, ir kaip manot kuris greièiau iðkils? Taigi, jei jau uþsiimti SEO, tai lankykitës daþniau uþsienio forumuose, nes Lietuvoje nëra ir manau greitu laiku tikrai nebus. Sëkmës

#5 kreoton

kreoton

  Senior Member

 • Members
 • 136 posts

Posted 11 May 2007 - 07:56 PM

Nelabai matau gaudotës iðvis SEO srityje... Bûna, nes Lietuva dar atsilikusi ðioje srityje þiauriai. Kaip Lucas minëjo - taip pirmas variantas adreso tinkamesnis nei antrasis, bet jûs þiûrit vien tik á adresus, adresas dar nëra pats svarbiausias dalykas, taigi kol jûs vargsit su Friendly-url adresais, að tobulinsiu paèia svetainæ, ir kaip manot kuris greièiau iðkils? Taigi, jei jau uþsiimti SEO, tai lankykitës daþniau uþsienio forumuose, nes Lietuvoje nëra ir manau greitu laiku tikrai nebus. Sëkmës


iðtiesø SEO nera mano sritis að tik truputi ðiuo dalyku domiuosi :) bet kiek zinau geriausias SEO ura unikalus svetainës turinys :) o friendly url ir visi kiti dalykai tai tik pagalbinës priemonës tikslui pasiekti (t.y. pakilti á kuo aukðtesnes paieðkos rezultatø pozicijas)
Affiliate.lt staff

#6 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 12 May 2007 - 02:15 PM

Nelabai matau gaudotës iðvis SEO srityje... Bûna, nes Lietuva dar atsilikusi ðioje srityje þiauriai. Kaip Lucas minëjo - taip pirmas variantas adreso tinkamesnis nei antrasis, bet jûs þiûrit vien tik á adresus, adresas dar nëra pats svarbiausias dalykas, taigi kol jûs vargsit su Friendly-url adresais, að tobulinsiu paèia svetainæ, ir kaip manot kuris greièiau iðkils? Taigi, jei jau uþsiimti SEO, tai lankykitës daþniau uþsienio forumuose, nes Lietuvoje nëra ir manau greitu laiku tikrai nebus. Sëkmës


Pirmas dalykas, þiauriai nuvertini lietuviø galimybes kartu aukðtindamas savasias. Ið pirmos þinutës spræsti apie þmogø negerai, bet padarysiu iðimtá: Toks þomgus kaip Jûs daugiau kalba nei dirba... Ásigilink á pirmà þinutæ þmogus klausë "kà galima nuveikt IPB forume, kad já optimizuoti?" Tai mes ir pateikëme þmogui vienà ið svarbiasniø veiksniø formuojanèiø paieðkos sistemos indexavimo kokybæ. Ir kas tau sakë, kad mes þiûrim tik á adresus? Kà mums reikëjo biblijà apie SEO nukopinti ir èia paraðyt? Kà nemanai, kad þmonëms pradþioje reikia apstrakèiai susipaþinti su SEO pagrindais?
Èia sekmës reiks tau su tokiu poþiûriu - ne mums. Sekmës

#7 Min2liz

Min2liz

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 7 posts

Posted 14 May 2007 - 02:39 PM

Nori padiskutuot, galim. :) ið dalies suparinai sakydamas "Toks þomgus kaip Jûs daugiau kalba nei dirba", ðtai tau truputis infos apie mane dël SEO. Jei neþinai, tai maþiau ðnekëk apie tuos kurie iðmano ðià sritá. Gal pasidalink þiniomis apie SEO? Jei nieko neþinoèiau apie SEO nesikiðèiau tuo labiau að nieko nenuvertinu, ðneku kaip yra. Parodyk nors vienà realø atvejá kur bûtø Lietuvos SEO specas ar ðiaip besidomintis paraðæs nors ir koká nors straipsná ar dar kà su SEO. Ið mano pusës praðau, nebaigtas pilnai straipsnis bet gal bus laiko prisëst:

Wiki
mrcbug

Dar keliuose forumuose buvo 1 toks pats, ir kitas skirtingas straipsnis.
Tai jûs daug ðnekat, maþai darot. Reikia árodymø? Ok pradedam:

Uþsakymas: reikia laikraðèiui kad surastø pirmoje vietoje pagal þodá "ve" pirmus.
Rezultatas: Google

Uþsakymas: Pamatë vakarø-ekspreso ranking uþsimanë to ir Ðiauliø kraðtas.
Rezultatas: Google

Uþsakymas: Negana to ir Klaipëda laikraðtis uþsimanë
Rezultatas: Google

Uþsakymas: Yra Klaipëdoje 3 stambios ámonës kurios stato kotedþus. Viena padarë teisingai nuspræsdama kad reikia reklamuotis Internete, po to þinoma pasekë ir kitos firmos.
Rezultatas:
8 is 10 rezultatu mano darytos Optimatizacijos.
Google

Daugiau tingiu ieðkot að èia, kà dariau ko ne. Jei reikës papraðysi.

P.S.

Pabaigai, manau girdëjai apie SEO Pasaulio èempionatà? Pagal raktiná þodá 'globalwarming awareness2007' tapti pirmiems. Teko sudalyvauti ið sportinio smalsumo.
Rezultatai:
Lietuvoje: 1
Bendrai: 12
Uþsienyje: 9

Taigi prieð vertindamas mane, iðmok pirmiausia pats tai kà nori kitiems pasakyti, nes dël SEO kaip minëjau Lietuvai toli graþu dar ðvieèia ir infos praktiðkai realios gauti be ðansø, viskà kà iðmokau, iðmokau uþsienio forumuose ir nereikia ðnekëti kad ðneku daugiau nei dirbu....
Sëkmës tau tobulëjant, ir dëkui tau uþ palinkëjimus.

#8 kreoton

kreoton

  Senior Member

 • Members
 • 136 posts

Posted 14 May 2007 - 02:58 PM

Nelabai matau gaudotës iðvis SEO srityje... Bûna, nes Lietuva dar atsilikusi ðioje srityje þiauriai. Kaip Lucas minëjo - taip pirmas variantas adreso tinkamesnis nei antrasis, bet jûs þiûrit vien tik á adresus, adresas dar nëra pats svarbiausias dalykas, taigi kol jûs vargsit su Friendly-url adresais, að tobulinsiu paèia svetainæ, ir kaip manot kuris greièiau iðkils? Taigi, jei jau uþsiimti SEO, tai lankykitës daþniau uþsienio forumuose, nes Lietuvoje nëra ir manau greitu laiku tikrai nebus. Sëkmës


Norejau dar ðá sakinukà pakomentuot... O kaip manai kodël taip yra? O gi del to kad lietuviai "þiniø skregos", kà jau þino tai neduog dieve nemokamai niekam nepasakys. Abskritai paimkim ne vien seo, kad ir PHP php.lt vos keli straipsniai ir tie kaip pasidaryt guestbooka, ir tai pilna bugu ir t.t. Forume ið vis makalyne papraðe kas pagalbos tai praktiðkai niekas neatsako o jei ir atsako tai daþniausiai atsakymas yra "google", nors kartais atsakymo reikia greiciau nei pats googlei susizvejoji.
Affiliate.lt staff

#9 Admin

Admin

  Administrator

 • Administrators
 • 16 posts

Posted 14 May 2007 - 03:02 PM

Baikit pyktis - eikit muðtis ir iðsiaiðkinsite kuris geriau SEO iðmano :) O jeigu rimtai tai paprasèiausiai nesusikalbëjote. Vienas apie ratus, kitas apie batus... :)

Min2lis - sveikinu tave su pasiektais rezultatais, taèiau galiu pastebëti, kad raktaþodþiai tikrai nekokie :) Ypaè tas "skrastas" :) Èia kaþkas panaðaus kaip su savo patentuotu ámonës pavadinimu (kurio niekas kitas nenaudoja) tapti pirmam. Sakyèiau nelabai vykæs pavyzdys. Kiti pavyzdþiai irgi nëra tokie, kad galëèiau daryti nuomonæ apie tavo profesionaluma. O kas dël paraðytu straipsniø Wiki ir kitur, tai tikrai pagirtina ir sveikintina, kad yra tokiø þmoniø, kurie negaili savo laiko kitø labui.

Dël konkurso rezultatø, tai visada reiktø nurodyti kelintas tapai ir kiek buvo dalyvavusiø. Nes pirma vieta Lietuvoje nelabai, kà sako. Iðkart iðkyla klausimas, kiek ið vis dalyvavo lietuviø. Ir panaðiai.

Lucas - kalbëjo apie "bûtent" forumo SEO. O forumas, tai toks saitas, kurio turiná raðo ne administratorius, bet lankytojai. Todël SEO friendly URLs yra vienas pirmøjø þingsniø. Nors vien to, nelabai bûtø galima ir vadinti seo.

O straipsniai tai tikrai puikûs, jei turësi laiko, bûtu malonu, kad ir Affiliate.lt forumui jø nepagailëtum.

#10 Mr. Metanas

Mr. Metanas

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 52 posts

Posted 21 May 2007 - 07:09 PM

Min2liz - labai ðaunu jog sugebi dirbti su SEO.

Tik visur iðkyla tas pasakymas, jog iðmokai viskà ið uþsienio forumø. Gal pasidalinsi bent dalimi adresø, kur randi svarbios informacijos?

#11 jkm

jkm

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 2 posts

Posted 23 May 2007 - 02:39 PM

Nori padiskutuot, galim. :) ið dalies suparinai sakydamas "Toks þomgus kaip Jûs daugiau kalba nei dirba", ðtai tau truputis infos apie mane dël SEO. Jei neþinai, tai maþiau ðnekëk apie tuos kurie iðmano ðià sritá. Gal pasidalink þiniomis apie SEO? Jei nieko neþinoèiau apie SEO nesikiðèiau tuo labiau að nieko nenuvertinu, ðneku kaip yra. Parodyk nors vienà realø atvejá kur bûtø Lietuvos SEO specas ar ðiaip besidomintis paraðæs nors ir koká nors straipsná ar dar kà su SEO. Ið mano pusës praðau, nebaigtas pilnai straipsnis bet gal bus laiko prisëst:

Wiki
mrcbug

Dar keliuose forumuose buvo 1 toks pats, ir kitas skirtingas straipsnis.
Tai jûs daug ðnekat, maþai darot. Reikia árodymø? Ok pradedam:

Uþsakymas: reikia laikraðèiui kad surastø pirmoje vietoje pagal þodá "ve" pirmus.
Rezultatas: Google

Uþsakymas: Pamatë vakarø-ekspreso ranking uþsimanë to ir Ðiauliø kraðtas.
Rezultatas: Google

Uþsakymas: Negana to ir Klaipëda laikraðtis uþsimanë
Rezultatas: Google

Uþsakymas: Yra Klaipëdoje 3 stambios ámonës kurios stato kotedþus. Viena padarë teisingai nuspræsdama kad reikia reklamuotis Internete, po to þinoma pasekë ir kitos firmos.
Rezultatas:
8 is 10 rezultatu mano darytos Optimatizacijos.
Google

Daugiau tingiu ieðkot að èia, kà dariau ko ne. Jei reikës papraðysi.

P.S.

Pabaigai, manau girdëjai apie SEO Pasaulio èempionatà? Pagal raktiná þodá 'globalwarming awareness2007' tapti pirmiems. Teko sudalyvauti ið sportinio smalsumo.
Rezultatai:
Lietuvoje: 1
Bendrai: 12
Uþsienyje: 9

Taigi prieð vertindamas mane, iðmok pirmiausia pats tai kà nori kitiems pasakyti, nes dël SEO kaip minëjau Lietuvai toli graþu dar ðvieèia ir infos praktiðkai realios gauti be ðansø, viskà kà iðmokau, iðmokau uþsienio forumuose ir nereikia ðnekëti kad ðneku daugiau nei dirbu....
Sëkmës tau tobulëjant, ir dëkui tau uþ palinkëjimus.


cia profis?

#12 Min2liz

Min2liz

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 7 posts

Posted 28 May 2007 - 06:34 AM

cia profis?


Dalinai taip.

Min2liz - labai ðaunu jog sugebi dirbti su SEO.

Tik visur iðkyla tas pasakymas, jog iðmokai viskà ið uþsienio forumø. Gal pasidalinsi bent dalimi adresø, kur randi svarbios informacijos?


http://www.webworksh...forum/index.php
http://forums.seochat.com/
http://www.aosep.com/
http://www.searcheng...hengine.forums/

#13 ebaldai.eu

ebaldai.eu

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 13 posts

Posted 15 June 2008 - 12:09 AM

Èia kad jau pasigyrët apie rezultatus, praðau pakomentuokite kaip pasiekti, kad googlë papildomai iðkeltø keletà linkø á vidinius tinklalapius. Kaip antai "Skelbimai", "darbas", "archyvas". Þinau, kad googlë pati nusprendþia kà ir kada pamaloninti tokia dovanële. Þinau, kad netekus pirmø pozicijø ðitie linkai iðlieka (su tam tikru keywordu), tik bëda, jeigu pakeisite savo linkø adresus, tada jau jie nieko gero neduos :) Gal galite pakomenduoti kas kur ir kaip apie tai. Uþsienio forumuose nepasitaikë tokios infos, gal Jûs radote? Aèiû.
http://www.ebaldai.eu, http://www.kiaulakis.lt. Kam ádomu SEO ir web projektø vystymas, susipaþinkime, bus abipusiai ádomi paþintis.

#14 530

530

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 12 posts

Posted 06 September 2008 - 09:36 PM

Uþsakymas: reikia laikraðèiui kad surastø pirmoje vietoje pagal þodá "ve" pirmus.
Rezultatas: Google

Uþsakymas: Pamatë vakarø-ekspreso ranking uþsimanë to ir Ðiauliø kraðtas.
Rezultatas: Google

Uþsakymas: Negana to ir Klaipëda laikraðtis uþsimanë
Rezultatas: Google

Uþsakymas: Yra Klaipëdoje 3 stambios ámonës kurios stato kotedþus. Viena padarë teisingai nuspræsdama kad reikia reklamuotis Internete, po to þinoma pasekë ir kitos firmos.
Rezultatas:
8 is 10 rezultatu mano darytos Optimatizacijos.
Google


Atrodo gerai :) Taèiau ir að noriu padiskutuoti.
1) Vakarø ekspresà iðkelti pagal þodá "ve" nëra sunku, nes pirma - jis turi domain'à ve.lt ir todël paieðkose ið Lietuvos jis turi gauti didelá pliusà. Antra - ði svetainë turi didelá lankomumà, kas automatiðkai padidinà reitingus ir dël to tas pats ve.lt domain'as turi dar didesnius ðansus buti pirmam.
2) Iðkelti skrastas.lt pagal þodá skrastas... No comments.
3) Klaipëda jau rimtesnis þodis. Taèiau ir èia tokio populiarumo svetainæ iðkelti pagal ðá þodá nëra sudëtinga. Vienintelis rimtas konkurentas bûtø tik klaipeda.lt.
4) Pajûrio kotedþai - tai tikslinë frazë, aiðku be optimizacijos neapsiejo. Bet daugelis rezultatø yra susájæ su paèiu projektu (figuruoja jo pavadinimas), taigi rezultatuose iðvedami puslapiai bûtent apie ðá projektà.
O dël dalyvavymo konkurse - respect. Apie infos trûkumà irgi sutinku, nes lt svetainëse dauguma infos yra pradinukø lygio.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users