dle
Garso áraðø studija "Studija 23" siûlo savo paslaugas - Paslaugos - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Garso áraðø studija "Studija 23" siûlo savo paslaugas


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 studija23

studija23

    Junior Member

  • Members
  • Pip
  • 1 posts

Posted 15 October 2008 - 12:11 PM

Sveiki,

ðiais informaciniø technologijø ir begalinio skubëjimo laikais, mes budami novatoriðki ir kupini ádëjø, padësime Jums sukurti produktà greitai ir kokybiðkai. Profesionalûs muzikantai uþtikrins nuotaikos atskleidimà Jûsø kûrinyje,o kvalifikuoti garso inþinieriai nesileis á kompromisus kokybës klausimu. Nors specializuojamës reklaminiø audio klipø gamba, galime pasiûlyti visas gagrso áraðø studijos paslaugas - daugiataká áraðà, suvedimà, masteringà, gyvo garso koncerto áraðà.

Dirbame Vilniuje, Kaune ir Ðiauliuose.

Visuomet laukiame Jûsø,

"Studija 23"· Reklaminiø klipø gamyba
· Gyvo atlikimo áraðai
· Gitariniø partijø sukûrimas ir ágrojimas
· Klaviðiniø partijø sukûrimas ir ágrojimas
· Muzikos kûriniø aranþuotës
· Muzikos prodiusavimo darbai
· Áraðø suvedimas (mixavimas)
· Áraðø Pre-masteringas
· Áraðø Masteringas
· Áraðø skaitmenizavimas (ið juostø, kaseèiø, plokðteliø)
· Áraðø valymas (nuo triukðmø ir traðkesiø)
· Video ágarsinimas
· Áraðø redagavimas


www.studija23.lt
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users