dle
Pay-expert.lt - maþiausi ámokø administravimo mokesèiai! - Programavimas - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Pay-expert.lt - maþiausi ámokø administravimo mokesèiai!


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Pay-expert

Pay-expert

    Junior Member

  • Members
  • Pip
  • 1 posts

Posted 30 June 2008 - 01:05 PM

Mûsø tikslas yra plësti elektroninæ prekybà ir padëti fiziniams ir juridiniams asmenims plëtoti savo verslà ir tuo paèiu suaktyvinti pardavimus elektroninëje erdvëje.

Mes taikome maþiausius ámokø administravimo mokesèius lyginant su kitais ðiø paslaugø teikëjais.


MiniPay - tai paslauga skirta norintiems parduoti savo prekes ar paslaugas padidinto tarifo SMS þinutëmis ar maþomis sumomis.

MiniPay paslauga suteiks Jûsø klientams galimybæ atsiskaityti SMS þinuèiø pagalba.
Paslaugà galite naudoti internetinëms paslaugoms apmokestinti, radijo, TV balsavimams ar þaidimams rengti, anekdotø siuntimui ir t.t.

Pelnas uþ gautas ámokas Jums gali bûti net iki 51%.


MaxiPay - tai antras bûdas surinkti ámokas
Ðiuo ámokø surinkimo bûdu galima surinkti ámokas didesnëmis sumomis.
Maksimali prekës ar paslaugos kaina gali bûti iki 100 000 Lt.

Ámokas galësite surinkti:

• Lietuvos bankø pagalba;


„Su Pay-expert.lt siekiame palengvinti pardavëjams ámokø surinkimà, sumaþinti pernelyg dideles kainas rinkoje bei dar labiau iðplësti pirkimus-pardavimus elektroninëje erdvëje.“, - teigia p. A. Buidovaitë.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users