dle
Optimizuojant Microsoft Live (MSN) (Apstrakčiai) - Microsoft Live (MSN) - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Optimizuojant Microsoft Live (MSN) (Apstrakčiai)


 • Please log in to reply
5 replies to this topic

#1 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 08 May 2007 - 07:49 PM

SEO ekspertai daþnai pamirðta, kad e-pasaulyje egzistuoja trys pagrindinës paieðkos sistemos. Tuo tarpu kai Google yra #1 paieðkos sistema, turinti daugumà paieðkø vykdomø internete ir Yahoo sudaranti ketvirtadalá visø paieðkø, tikrai neprotinga nuvertinti Microsoft Live (MSN) paieðkos sistemà. Ji sudaro 10-15% paieðkø, taèiau ja naudojasi lojali audiencija kuri negali bûti pasiekta per kitas dvi pagrindines paieðkos sistemas, taigi jei suplanavai profesionalø svetainës optimizavimo paieðkos sistemoms planà, tu tiesiog negali praleisti MSN.

Svetainës optimizavimas MSN paieðkos sistemai gan skiriasi nuo optimizavimo Google ir Yahoo paieðkos sistemoms. Tuo tarpu pagrindinës optimizavimo taisyklës galioja visoms paieðkos sistemoms. Kaip taisyklë - jei Google paieðkos sistemoje svetainë yra gerioje pozicijoje, tai geroje ji bus ir Yahoo sistemoje. Taèiau su MSN viskas kitaip, jei svetainë yra gerai vertinama MSN paieðkos sistemoje, tai tikrai nëra garantuota, kad ji nors panaðiai bus vertinama ir Google paieðkos sitemoje. Taigi, kai jau optimizacija MSN paieðkos sistemai baigta, yra bûtina stebëti svetainës padëtá Google paieðkos sistemoje.

Kyla klausimas kodël visas optimizavo MSN paieðkos sistemai procesas taip skirasi nuo standratinio optimizavimo Google ir Yahoo paieðkos sistemoms?

Atsakymas labai paprastas - MSN algoritmas (struktûra) yra kitokia nei Google ar Yahoo, ðtai kodël. Net jeigu vienodi puslapiai bûtø indeksuoti Google ir MSN sistemose, paieðkos rezultatai bûtø visiðkai skiritngi.

Kopijuojant bûtina nurodyti ðaltiná.

#2 nickutis

nickutis

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 11 posts

Posted 27 September 2007 - 12:37 PM

Internete sunku surasti kà nors konkretaus skirto msn optimizacijai. Gal þinai kokiø gerø ðaltiniø?
Darbas internete - kam vaikytis centus? Galima uþdirbti kur kas daugiau..

#3 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 27 September 2007 - 05:00 PM

Turiu kelis, ðiokius tokius árankius kurie nors ðiek tiek padës dirbant su Microsoft'u.

Svetainës pozicija MSN'e - http://www.prsearch.biz/msnmass.php
Raktaþodþiø pozicijos - http://www.devppl.co...etarankings.php
Submit :) - http://search.msn.com/docs/submit.aspx

#4 nickutis

nickutis

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 11 posts

Posted 27 September 2007 - 07:11 PM

Aèiû, bet pirmi du linkai reikalingi tik pasitikrinimui, o treèias submitui, kà crawleris ir pats padaro. Gal þinai konkreèiø optimizavimo niuansø?
Darbas internete - kam vaikytis centus? Galima uþdirbti kur kas daugiau..

#5 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 28 September 2007 - 11:40 AM

Aèiû, bet pirmi du linkai reikalingi tik pasitikrinimui, o treèias submitui, kà crawleris ir pats padaro. Gal þinai konkreèiø optimizavimo niuansø?


Þiûrint kà turi omeny sakydamas "konkreèiø", ieðkai optimizavimo straipsniø, árankiø ar kaþko kito?

#6 nickutis

nickutis

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 11 posts

Posted 28 September 2007 - 12:47 PM

:) Na taip, kaþko konkretesnio, kaip pvz h1 h2 tagø naudojimas, meta keyword/descriptionai, acnhor tekstai ir linkinimas. Google'ui kas patinka, tai daug info. O kaip su msn?
Darbas internete - kam vaikytis centus? Galima uþdirbti kur kas daugiau..
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users