dle
Kas yra SEO? (žaliems) - SEO ir paieškos sistemos strategijos - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Kas yra SEO? (žaliems)


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 Admin

Admin

  Administrator

 • Administrators
 • 16 posts

Posted 08 January 2007 - 06:16 PM

SEO – Search Engine Optimization (Optimizavimas Paieðkos Sistemoje), kitaip tariant – Marketingo ypatumai, kovojant dël aukðtesniø vietø paieðkos sistemø rezultatuose su tam tikrais vartotojø ieðkomais raktaþodþiais.

Vis daugiau ir daugiau þmoniø naudojasi internetu. Kuo daugiau vartotojø – tuo daugiau ir internetiniø svetainiø. Kuo daugiau internetiniø svetainiø – tuo didesnë konkurencija tinklapiø tarpe. Kuo didesnë konkurencija – tuo aukðtesnë reklamos kainos. Kuo daugiau vartotojø internete – tuo daugiau naudoja paieðkos sistemas informacijai rasti. Þodþiu viskas labai paprasta, þmonëms pradëjus intensyviai naudotis paieðkos sistemomis, tinklapiø kûrëai pradëjo analizuoti paieðkos sistemø veikimo principus, nes iðkilus aukðtai paieðkos sistemø rezultatuose, gaunama daug lankytojø. Pvz.: kodël ávedus paieðkos sistemoje þodá „tv“ vienos televizijos internetinæ svetainæ paieðkos rezultatuose rodo pirmà, o kità antrà? Taigi, kovojimas dël tø aukðtesniø vietø ir yra SEO. O SEO atsirado dël to, kad iðkëlus svetainæ á paieðkos sistemos rezultatø virðø gali sulaukti dideliø lankytojø srautø. Viskas priklauso nuo to, su kokiu raktaþodþiu ir kaip aukðtai pavyks iðkilti paieðkos sistemos rezultatuose. Jeigu pavyktø iðkilti su labai populiariu raktaþodþiu, kurio per vienà dienà ieðko labai daug þmoniø, tai lankomumo srautas galëtø bûti iðties áspûdingas. Viskas priklauso nuo svetainës sukûrimo technikos ir pritaikymo, nuo html klaidø nebuvimo, nuo atgaliniø nuorodø (backlink) ið kitø svetainiø, nuo Meta title, description, nuo paèios svetainës turinio, nuo raktaþodþiø pasikartojimo teksto turinyje, failø struktûros ir labai daug kitø dalykø.

Ðiomis dienomis, dauguma svetainiø seniai jau rûpinasi SEO. Su populiariausiais raktaþodþiais paieðkø sistemø rezultatuose tvirtai stovi didelës ir turtingos svetainës. Todël aplenkti jas yra ið ties sunku, o kai kurias tiesiog neámanoma arba tam reikia labai daug pinigø. Tik pradëjæs domëtis SEO svetainiø kûrëjæs, neturëtø dëti daug vilèiø, o dar ilgai ir nuobodþiai semtis teoriniø ir praktiniø þiniø, nes rinkoje (ypaè tarptautinëje) pilna stambiø ámoniø, profesionalø su kuriomis konkuruoti, paprastam þmogui, tiesiog neámanoma.

Sukurta Affiliate.lt, Kopijuojant bûtina nurodyti ðaltiná ©.

#2 ebaldai.eu

ebaldai.eu

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 13 posts

Posted 14 June 2008 - 11:57 PM

Dideles turtingas svetaines Lietuvoje galima nurungti bent su Googlës pagalba. Faktas, kad tam reikia skirti daug laiko - ypaè informacijos turiniui ir nuorodoms á Jûsø tinklalapá. Labai svarbu, kad tinklalapis á kurá dedate nuoroda bûtø patikimas, kitaip gali nusitempti "prasto reputacijos tinklalapis" ir Jûsø tinklalapá á "Googlës nenaudingø tinklalapiø gretas. Googlë nusprendþia ar vertas dëmesio Jûsø tinklalapis narðytojams".
http://www.ebaldai.eu, http://www.kiaulakis.lt. Kam ádomu SEO ir web projektø vystymas, susipaþinkime, bus abipusiai ádomi paþintis.

#3 Guest_Vikisxxx_*

Guest_Vikisxxx_*
 • Guests

Posted 30 January 2009 - 10:29 PM

As daug laiko sioje srytyje dirbau UK.

SEO ten laikomas pagrindiniu tavo verslo faktorium. Dideli $$$ uz tai eina.
Tiek naujos tiek dideles ir senos Interneto svetaines tai supranta.

Cia patarimas visiems norintiems pagerinti savo rezultatus search enginuose, ir jei turite PPC campaign, tai nupigina raktiniu zodziu kaina, paliekant jus toje pat ar geresneje vietoje.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users