dle
JazzHOST.lt - Improvizuok Internete! - Hostingas lietuvoje - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

JazzHOST.lt - Improvizuok Internete!


 • Please log in to reply
8 replies to this topic

#1 Mamas

Mamas

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 5 posts

Posted 21 October 2007 - 08:47 PM

Klauskite - ir Jums bus atsakyta. ;-)
Pasistengsiu pateikti visà informacijà apie naujai atsidaranèià hostingo kompanijà Lietuvoje JazzHOST.lt.

#2 Speedas

Speedas

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 54 posts

Posted 22 October 2007 - 12:55 PM

Na tai pirma pasakyk apie planus ir kaina.

#3 kreoton

kreoton

  Senior Member

 • Members
 • 136 posts

Posted 25 October 2007 - 05:47 AM

Klauskite - ir Jums bus atsakyta. ;-)
Pasistengsiu pateikti visà informacijà apie naujai atsidaranèià hostingo kompanijà Lietuvoje JazzHOST.lt.


Na tai laukiame. Labai bûtø ádomu suþinoti kur jûsø serveriai stovi. Vieta serveryje, koks duomenø srautas. Naudojama PHP ir MySQL versija. Ir kas svarbiausia kaina.
Affiliate.lt staff

#4 Mamas

Mamas

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 5 posts

Posted 04 November 2007 - 09:45 PM

Sveiki. Kai tik viskà sudëliosime á vietas Jûs butinai apie mus iðgirsite.
Pamatysite planus ir jø kainas, informacijà apie tarnybines stotis ir visa kita.

Galiu pasakyti tik tiek, kad jei mums viskas pavyks, tai nuo atsidarymo minutës net 3 mënesius galësite naudotis mûsø talpinimo paslaugomis NEMOKAMAI! ;-)

#5 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 05 November 2007 - 07:07 PM

Sveiki. Kai tik viskà sudëliosime á vietas Jûs butinai apie mus iðgirsite.
Pamatysite planus ir jø kainas, informacijà apie tarnybines stotis ir visa kita.

Galiu pasakyti tik tiek, kad jei mums viskas pavyks, tai nuo atsidarymo minutës net 3 mënesius galësite naudotis mûsø talpinimo paslaugomis NEMOKAMAI! ;-)


Malonu girdëti tokias puikias naujienas. Lauksime darbø pradþios. :)

#6 Mamas

Mamas

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 5 posts

Posted 15 November 2007 - 03:40 PM

Vitkauskas: Jûs kaþkà èia malate. Jokia rimta hostingo kompanija "nenaudoja hosto ant savo kompo", o toliau visiðkai nesupratau ðitø Jûsø/tavo pezalø.
Mes savo ruoðtu darome viskà kà galime ir kà leidþia piniginë, kad ateity pateikti Jums - vartotojams kuo kokybiðkesnes ir daugumai prieinamas paslaugas. Að nesakau, kad mums pavyks, bet kaip sakoma - viltis mirðta paskutinë.

#7 Admin

Admin

  Administrator

 • Administrators
 • 16 posts

Posted 19 November 2007 - 10:23 AM

Pratryniau nesamones ðioje temoje.

Mamas: ðiuo metu tavo jazzhost.lt ið vis neatidaro...

Vitkauskas: panaðu, kad net neásivaizduoji kas yra hostingas ir kas yra rimtas hostingas ir su kuo jis valgomas. Todël ðioje temoje kritiku bûti nelabai tinki :)

Sunku daryti kaþkokias iðvadas, kai nëra dar á kà paþiûrëti...

#8 Vitkauskas

Vitkauskas

  Senior Member

 • Members
 • 226 posts

Posted 22 November 2007 - 04:57 PM

Atsipraðau.... O mamas pas tave reselleriu ámanoma bûti ir kiek á mënesá ar á metus reikëtu mokëti?

#9 Mamas

Mamas

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 5 posts

Posted 23 November 2007 - 08:24 PM

Sveiki. Deja turiu praneðti, kad dël finansiniø problemø JazzHOST.lt hostingo projekto vystimas laikinai sustabdytas.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users