dle
Optimizuojant Yahoo! - Yahoo - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Optimizuojant Yahoo!


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 22 September 2007 - 01:21 PM

Gráþtant giliai á interneto praeitá Yahoo! buvo populiariausia paieðkos sistema. Kai Google buvo ákurta, jos tikslûs paieðkos rezultatai buvo pagrindinis kriterijus dël ko Yahoo tapo antràja pagal populiarumà paieðkos sistema. Bet kuriuo atveju, Google nors ir yra pagrindinë, taèiau nëra vienintelë paieðkos sistema, naujausiais populiarumo tyrimo duomenimis 20-25% visø pasaulyje vykdomø paieðkø atitenka Yahoo! Dar viena didþiulë ámonë rinkoje yra Microsoft Microsoft Live (MSN), o tai reiðkia, kad SEO profesionalai negali sau leisti optimizuotis tik Google paieðkos sistemoje, todël turime nemaþai dëmesio skirti taip pat ir Yahoo! ir MSN paieðkos sistemoms.

Yahoo! algoritmo skirtumai lyginant su Google
Kaip ir visos kitos paieðkos sistemos Yahoo! taip pat naudojasi vorais, kad aplankyti visus tinklapius, vëliau surinkti duomenys yra áraðomi á duomenø bazæ ir tada atliekami ávairiausi matematiniai skaièiavimai, kad átraukti puslapius á paieðkos rezultatus.

Yahoo! Slurp (Yahoo! voras) yra galbût netgi aktyvesnis uþ Googlebot (Google voras), nes Yahoo! turi daugiau indeksuotø puslapiø, nei Google. Kitas tariamas skirtumas tarp Yahoo ir Google ir sandbox (puslapiai turi ðiek tiek palaukti kol jie pasirodo paieðkos rezultatuose). Google sandbox (liet: smëlio dëþë) yra "gilesnë", taigi jei nesenai atnaujinote puslapá, jums gali tekti laukti mënesá ar kelis (trumpiau Yahoo!, ilgiau Google'ëje) kol Jûsø atnaujintas puslapis pasirodys paieðkos rezultatuose.

Yahoo! WebRank
Sekdama Google pavyzdþiu Yahoo! taip pat iðleido árankiø juostà (eng: toolbar), kuri ið savo vartotojø renka anoniminæ informacijà apie puslapius kuriuose lankotës. Taip Yahoo! nustato pasaulio puslapiø populiarumà sumoje nuo 0 iki 10. Kuo didesnis Yahoo! WebRank tuo tinklapis yra populiaresnis ir naudingesnis kitais atþvilgiais.

WebRank ir pozicija paieðkos rezultatuose nëra vienas nuo kito priklausomi. Vienas ið WebRank privalumø yra tai, kad jis informuoja Yahoo! Slurp apie naujus puslapius Jûsø svetainëje.

Kai 2004 metais buvo iðleista Yahoo! árankiø juosta, ji turëjo þenkliukà kuris rodydavo puslapio WebRank kuris tuo metu bûdavo perþiûrimas narðykles lange. Laikui bëgant Yahoo! panaikino ðià galimybæ, taèiau net iki ðiø dienø internete yra árankiø leidþianèiø pasitikrinti tinklapio Yahoo! WebRank.

#2 2n2kas

2n2kas

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 29 posts

Posted 26 September 2007 - 05:26 PM

Kiek girdëjau nesenai buvo atlikti tyrimai JAV, ir pasirodo kad ten neþymiai taèiau populiaresnë yra Yahoo paieðkos sistema :)
Draugai.biz -Forumas

#3 nickutis

nickutis

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 11 posts

Posted 27 September 2007 - 12:34 PM

Yahoo trafficas, bent jau man, yra þymiai produktyvesnis (þmonës labiau linkæ leisti pinigus / daugiau jø turi / aplamai turi kreditines korteles), todël stengiuos visada puslapius optimizuoti yahoo. Taèiau kad ir kaip bebûtø keista ant guglo sugebu pasiekti pirmas pozicijas, o va yahoo tik su labai dideliom iðimtimis..
Darbas internete - kam vaikytis centus? Galima uþdirbti kur kas daugiau..

#4 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 27 September 2007 - 05:09 PM

Yahoo trafficas, bent jau man, yra þymiai produktyvesnis (þmonës labiau linkæ leisti pinigus / daugiau jø turi / aplamai turi kreditines korteles), todël stengiuos visada puslapius optimizuoti yahoo. Taèiau kad ir kaip bebûtø keista ant guglo sugebu pasiekti pirmas pozicijas, o va yahoo tik su labai dideliom iðimtimis..


Google greièiausiai todël ir tapo populiariausia paieðkos sistema, dël to, kad atlaidþiau "bendrauja" su tinklapiø savininkais. Yahoo ir MSN'e iðsikovot pozicijas yra kurkas sunkiau, o ypaè MSN'e. Yahoo sudaro didþiàjà dalá USA vykdomø paieðkø, todël þmonës atvykæ ið Yahoo paieðkos sistemos yra dauguma amerikieèiai, kuriø poþiûris á e-prekybà yra kitoks, nei viso likusio pasaulio. Faktas - prekyba geriau vyksta su lankytojais ið Yahoo ir MSN paieðkos sistemø.

#5 nickutis

nickutis

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 11 posts

Posted 27 September 2007 - 07:09 PM

Na pasakei lygiai ta patá kà ir að. Tik nesutinku dël "atlaidumo" su tinklapio savininkais.. Algoritmai abiejø skirtingi, bet nepasakyèiau kad paprastesnis guglo. Yahoo gal net labiau spaminius puslapius toleruoja nei guglas :)
Darbas internete - kam vaikytis centus? Galima uþdirbti kur kas daugiau..

#6 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 28 September 2007 - 11:47 AM

Raðiau, kad Google yra "atlaidesnis" todël, kad naujus tinklapius su konkreèiais raktaþodþiais Google mielai iðkelia á top'à, pralenkiant senus, su geru PR tinklapius kurie yra maþiau atnaujinami. (Þinoma ne su tokiais populiariais raktaþodþiais kaip "games" ar "free software" :)) Lyginant su Google, iðkilti á top'à Yahoo reikia laiko ir daug backlink'ø. Ne pastebëjai tokio reiðkinio?

#7 nickutis

nickutis

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 11 posts

Posted 28 September 2007 - 12:45 PM

Na èia turbût kalbi apie laikinà google boost'à naujiems puslapiams. Kaip sakant, duoda pasidþiaugti gerom pozicijom, po to meta i ðiukðlynà, ir tik tuo atveju jei padarai normaliø backlinkø ir fresh contento, graþina á geras pozicijas :)
Darbas internete - kam vaikytis centus? Galima uþdirbti kur kas daugiau..
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users