dle
Lietuviðkø svetainiø katalogas - SKO.lt - Reklama, marketingas - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Lietuviðkø svetainiø katalogas - SKO.lt


 • Please log in to reply
17 replies to this topic

#1 Mr. Metanas

Mr. Metanas

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 52 posts

Posted 26 July 2007 - 08:20 PM

Your Message

Edited by Mr. Metanas, 13 June 2012 - 05:14 AM.


#2 Jonaitis

Jonaitis

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 56 posts

Posted 29 July 2007 - 01:48 PM

Ádomi TVS. Pats kûrei?

Kurioj kategorijoj talpinami istoriniai puslapiai?
Posted Image
Posted ImagePosted ImagePosted Image

#3 Mr. Metanas

Mr. Metanas

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 52 posts

Posted 29 July 2007 - 07:53 PM

Your Message

Edited by Mr. Metanas, 13 June 2012 - 05:15 AM.


#4 paulys00

paulys00

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 4 posts

Posted 30 July 2007 - 01:07 PM

Ðtai

ir kada mano svetainës atsidurs tame kataloge?

Kai bus kaþkas daugiau nei standartinis phpBB ;)


Paþiûrëkim kas jau yra ádëta forumuose

http://sko.lt/Laisva...megiai/Forumai/

Kaip matom yra 3 phpbb2 forumai

visi forumai su modais.

www.modai.info taip pat su modais, tik kaþkodel gavau atsakyma:

ir kada mano svetainës atsidurs tame kataloge?

Kai bus kaþkas daugiau nei standartinis phpBB ;)


Ádomu kuo tie 3forumai tokie jau "nestandartiniai" ?

Citatos ið kito forumo kureme mano nikas swenis o jo aauu

#5 paulys00

paulys00

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 4 posts

Posted 02 August 2007 - 02:55 PM

Foruma tas jau ádëtas :)

db nesuprantu vieno dalyko

Pasiûlau dvi svetaines:

www.man.xz.lt ir

www.legalu.bendras.com

Jos buvo ádëtos, paskui po 10-20min iðtrintos

#6 Mr. Metanas

Mr. Metanas

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 52 posts

Posted 02 August 2007 - 08:01 PM

Pasiûlyk ið naujo ir pasirink kategorijà.

#7 Mr. Metanas

Mr. Metanas

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 52 posts

Posted 04 August 2007 - 06:50 AM

Nauja skilts: Naujos svetainës kataloge (NUORODA)

#8 Mr. Metanas

Mr. Metanas

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 52 posts

Posted 11 August 2007 - 12:57 PM

Kaip padaryti savo svetainæ iðskirtine kataloge?
Plaèiau -> http://sko.lt/duk.html

#9 Mr. Metanas

Mr. Metanas

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 52 posts

Posted 17 August 2007 - 12:24 PM

Posted Image

#10 Mr. Metanas

Mr. Metanas

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 52 posts

Posted 23 August 2007 - 12:41 PM

Nauja skiltis: Uþsienietiðkos svetainës

#11 Jonaitis

Jonaitis

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 56 posts

Posted 23 August 2007 - 01:37 PM

http://sko.lt/pildyti-kataloga.html page is not Valid XHTML 1.0 Transitional!. Manau kad jei pradëèiau ieðkot tai daug tokiø puslapiø rasèiau.
Posted Image
Posted ImagePosted ImagePosted Image

#12 affiliate

affiliate

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 27 posts

Posted 29 August 2007 - 08:58 PM

pagal ka populiariausi skirstomi
www.topukas.info

#13 Mr. Metanas

Mr. Metanas

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 52 posts

Posted 30 August 2007 - 03:43 AM

http://sko.lt/pildyti-kataloga.html page is not Valid XHTML 1.0 Transitional!. Manau kad jei pradëèiau ieðkot tai daug tokiø puslapiø rasèiau.

Bus iðtaisyta, kitur nepastebëjau "not Valid" perspëjimø.

pagal ka populiariausi skirstomi

Pagal paspaudimø kieká.

#14 Mr. Metanas

Mr. Metanas

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 52 posts

Posted 28 September 2007 - 10:25 AM

Po truputá augam. Visuomet atsiras vieta ir jûsø svetainei ;)

Ganëtinai iðaugom, laukiam jûsø ;)

Dalinai atnaujintos kategorijos, atsisakyta uþsenietiðkø svetainiø srities.

Kas neranda adreso -> SKO.lt

#15 ledas

ledas

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 8 posts

Posted 23 January 2008 - 04:43 PM

Geras katalogas su domenu, viskas liuxs, ypaè labai padeda ávertinimo funkcija. Esu uþsiregistravæs, tik kodël gerbiamas administratoriau nepriimate mano forumo http://ledinis.lt

Gal dëlto, kad tuðèias, na jei taip tai kai bus papilnëjas vël siûlysiuosi.

#16 Mr. Metanas

Mr. Metanas

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 52 posts

Posted 24 January 2008 - 05:36 PM

Bûtent dël to, kad tuðèias. Bet tam yra iðeitis. Paraðiau AÞ

#17 IksiukasAn

IksiukasAn

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 1 posts

Posted 12 February 2008 - 08:36 PM

Puikus projektas!
www.nejau.net - kitoks poþiûris! | NT-blog.lt- NT rinka, statybø projektai, idëjos namams.

#18 Mr. Metanas

Mr. Metanas

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 52 posts

Posted 14 February 2008 - 06:59 PM

Your Message

Edited by Mr. Metanas, 13 June 2012 - 05:15 AM.

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users