dle
Pagalbiniai failai. Robots.txt, sitemap ir kt. - SEO ir paieškos sistemos strategijos - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Pagalbiniai failai. Robots.txt, sitemap ir kt.


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 Gytis_B

Gytis_B

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 16 posts

Posted 17 July 2007 - 10:05 PM

Filed Under SEO (Optimizavimas paieðkos sistemoms) |

On-Page SEO vykdomas ne tik pagrindiniuose .html(.php ar kokius jûs naudojate) puslapiuose, á pagalba jus ávertinti paieðkos sistemos pasikvieèia dar ir papildomus failus, tokius kaip robots.txt ar puslapio þemëlapá(angl. sitemap). Saito þemëlapá kol kas naudoja tik google, google já priima .xml formatu. Tiesa Yahoo! leidþia pateikti vidiniø nuorodø tekstiná sàraðà, bet kitos sistemos neleidþia ir to. Nors ðie papildomi failai nëra labai svarbûs, bet savo vertæ vis tiek turi. Tiesà sakant joks aspektas neduoda didelës naudos, jà duoda tik bendras optimizavimas.

Robots.txt faile paieðkos vorams nurodoma kà galima indeksuoti, o ko ne. Taip pat nurodo kelià iki þemëlapio. Yra dar daug funkcijø, bet jø pasiieðkokite patys. Að jomis nesidomëjau. Robots.txt failà geriausiai naudoti direktorijoms ar visam saitui, atskiriems puslapiams geriau naudoti robots META þymes(apie jas skaitykite kituose straipsniuose).

Norëdami paieðkos vorams(robotams jei jums taip geriau) nurodyti kelià iki jûsø saito þemëlapio á robots.txt failà áraðykite

Sitemap: http://jusu-saitas.com/sitemap.xml

pvz.:

Sitemap: http://www.bielskus.lt/sitemap.xml.

Pagrindiniai robots.txt failo atributai tai User-Agent, Disallow ir Allow. Su User-Agent nurodome paieðkos vorà, raðome

User-Agent: voropavadinimas

pvz.:

User-Agent: Googlebot.

Norëdami ávardyti visus robotus, raðome User-Agent: *. Su Allow ir Disallow nurodome kuriuos puslapius ar direktorijas indeksuoti, o kuriø ne. Nustaèius kurià nors direktorijà neindeksuoti, visi joje esantys failai bei joje esanèiø direktorijø failai(ir t.t.) bus neindeksuojami. Jei norite uþdrausti indeksuoti visà direktorijà su joje esanèiomis kitomis direktorijomis iðskyrus vienà ar dvi – naudojame Allow atributà. Pvz.:

User-Agent: *

Disallow: /kaþkas/

Allow: /kaþkas/kaþkame

Pilnas minimalus robots.txt failas galëtø atrodyti taip:

User-Agent: *

Disallow: /kaþkas/

Allow: /kaþkas/kaþkame

Sitemap: http://www.bielskus.lt/sitemap.xml

Þinoma User-Agent, Allow ir Disallow atributus galite naudoti tiek kartø, kiek tik norite.

Puslapio þemëlapis reikalingas tam, kad Google vorai greièiau surastø ir suindeksuotø visus jûsø saito puslapius. Kaip jau minëjau Google jûsø þemëlapio nori .xml formatu. Yra galybë automatizuotø programø þemëlapiams daryti, krûvos plug-in‘ø ávairioms TVS, begalë árankiø. Þemëlapiø generatoriø gali atsisiøsti ið http://sourceforge.n...ckage_id=153422, arba pasiieðkoti jø http://code.google.c...thirdparty.html. Darykite þemëlapá pagal pasirinkto generatoriaus instrukcijas. Jei naudojate kokià nors TVS – patariu pasiieðkoti ir atsisiøsti specialiai tai TVS pritaikytà plug-in‘à. Kai susikursite sitemap‘à, pateikite já google, tai padaryti galite https://www.google.c.../sitemaps/login (kad pateiktumëte savo þemëlapá jums reikalinga google sàskaita).

Autorius: Gytis B.
Ðaltinis: http://www.Bielskus.LT
Norëdami patalpinti ðià informacijà savo tinklalapyje nepamirðkite nurodyti straipsnio autoriaus ir ðaltinio.

#2 ebaldai.eu

ebaldai.eu

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 13 posts

Posted 15 June 2008 - 12:02 AM

sitemap dar naudingas - kaip html'inis failas kai tinklalapyje daug flesho ar scriptø. Pvz. sukuriate katalogà, á kurá sudubliuojate html'inius puslapius, kuriø informacijos googlë nepaims ið scripto ar flesho. Sitemap'à googlës robotas bûtinai praðukuos ir suindeksuos. Aiðku lankytojà atves ne á fleshin'æ, bet á statinæ (html'inæ) versijà, taèiau turësite keywordø ir papildomo srauto - jeigu Dievas duos ir daugiau pardavimø (priklausomai nuo tinklalapio sukuriamo pirmo áspûdþio, patogaus valdymo (usablity), naudingos - nereklaminës informacijos). Aiðku baneriø venkite (jeigu Jûsø nuosavi baneriai, þmonës jau pradeda skenuodami tekstà jø nebepastebëti), tad galite efektyviau iðnaudoti vietà. Beje flesh'as nëra pranaðesnis uþ statinæ tinklalapio versijà. Taigi naudokite tinklalapio svetainës medá, kad ir koks maþas bûtø, dar geriau, kad já sugeneruotø TVS'as (turinio valdymo sistema).
http://www.ebaldai.eu, http://www.kiaulakis.lt. Kam ádomu SEO ir web projektø vystymas, susipaþinkime, bus abipusiai ádomi paþintis.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users