dle
Titulinio tago (title tag) optimizavimas - SEO ir paieškos sistemos strategijos - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Titulinio tago (title tag) optimizavimas


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 Gytis_B

Gytis_B

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 16 posts

Posted 04 July 2007 - 11:30 AM

Titulinis tagas (title tag) yra vienas ið svarbiø puslapio akcentø, tai yra trumpas puslapio apraðymas su áterptais raktaþodþiais ar raktinëmis frazëmis. Labai svarbu jog kiekvieno saito puslapio tituliniai tagai skirtus ir bûtø unikalûs. Nenaudokite tokio pat titulinio tago daugelyje puslapiø. Yra gerø ir blogø tagø, geras title tag’as - kuo iðsamesnis puslapio apraðymas. Titulinis uþraðas neturëtø virðyti 63 simboliø.

Neplikite áprastinio uþraðo, pvz.: Untiled Page ar Welcome to my site. Taip pat neraðykite adreso, kas norës - pamatys adreso juostoje. Taip pat nepatariu èia raðyti saito pavadinimo, bet jei vis dël to tai darote. Raðykite já tago pabaigoje.
Titulinis tagas sudaromas taip:

<HEAD>
<TITLE>titulinis tagas</TITLE>
</HEAD>

Autorius: Gytis B.
Ðaltinis: http://www.eVerslas.org
Norëdami patalpinti ðià informacijà savo tinklalapyje nepamirðkite nurodyti straipsnio autoriaus ir ðaltinio.

#2 ebaldai.eu

ebaldai.eu

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 13 posts

Posted 14 June 2008 - 11:52 PM

nepersistenkit su raktaþodþiø kiekiu. Googlë instrukcijose raðo, kad neturi virðyti title tag'as 100 simboliø, kad ir truputá virðyja nieko baisaus.. Virðijus 300proc. banas garantuotas. Rekomenduoju title pirmoje vietoje naudoti esminius bent tris keywordus ir title daryti dinaminá pagal meniu mygtukus (kategorijas). Pvz. Mano-autobmobiliai.lt, automobiliu prekyba, bmw, 318... ar pan pagal vidinæ navigacijà.
http://www.ebaldai.eu, http://www.kiaulakis.lt. Kam ádomu SEO ir web projektø vystymas, susipaþinkime, bus abipusiai ádomi paþintis.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users