dle
Svetainës þemëlapis - SEO ir paieškos sistemos strategijos - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Svetainës þemëlapis


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 16 June 2007 - 03:57 PM

Yra gan daug gerø bûdø kaip optimizuoti svetainæ paieðkos sistemoms, bet vienas ið svarbiausiø kartais yra labai nuvertinimas - Svetainës þemëlapis (eng: sitemap). Svetainës þemëlapis, kaip ir ið ðiø þodþiø junginio jau supratote, tai yra puslapis kuriame yra rodoma svetainës struktûra, t.y. visos svetainës puslapiø nuorodos. Svetainës þemëlapis palengvina narðymà svetainëje ir daþnai atnaujinamas jis yra patogumus ir svetainës lankytojams ir paieðkos sistemoms. Svetainës þemëlapis yra svarbus komunikacinis kelias bendraujant su paieðkos sistema. Naudodamas robots.txt tu praneði paieðkos sistemai ko nenorëtum matyti indeksuojant, tai su svetainës þemëlapiu prieðingai - tu praneði paieðkos sistemai kà norëtum, kad indeksuotø.

Svetainës þemëlapis nëra naujiena. Jei susidomëjai svetainës þemëlapiu pagrinde ið SEO pusës, tai negali naudotis standartiniu, lankytojams pritaikytu svetainës þemëlapiu. Kaip pavyzdþiui, Google Sitemaps (lt: Google svetainës þemëlapiai) naudoja specialø (XML) formatà, kuris stipriai skiriasi nuo áprastinio HTML svetainës þemëlapio skirto lankytojams.

Turbût daugeliui kyla klausimas kam reikalingi du svetainës þemëlapiai. Atsakymas akivaizdus - vienas þmonëms, kitas paieðkos sistemø vorams (pagrinde Googlebot, kitø paieðkos sistemø vorai greitu laiku pradës indeksuoti naudodami svetainës þemëlapius). Baigiant norëtume paþymëti jog du svetainës þemëlapiai nëra laikomi kaip dvigubas turinys (eng: dublicate content). Svetainës þemëlapiø pristatyme, Google aiðkiai teigia, jog naudojant svetainës þemëlapá niekad neiðkils situacija kurioje galëtø bûti nubausta svetainë.

Kodël verta naudoti svetainës þemëlapá?

Svetainës þemëlapio naudojimas turi daug privalumø, ne tik lengvesnis narðymas ir geresnis paieðkos sistemø indeksavimas. Svetainës þemëlapis teikia galimybæ greitai informuoti paieðkos sistemas apie pakeitimus Jûsø svetainëje. Beabëjo, Jûs negalite tikëtis, kad paieðkos sistemos skubës indeksuoti Jûsø pakeistus puslapius, bet þinoma, kad pakeitimai bus indeksuoti greièiau, palyginus su tinklapiu neturinèiu þemëlapio.

Taip pat, turint svetainës þemëlapá ir já uþregistravus paieðkos sistemose, Jûs galësite maþiau pasikliauti iðorinëmis nuorodomis kurios atveda paieðkos sistemas á Jûsø svetainæ. Svetainës þemëlapis gali padëti net su netvarkingomis iðorinëmis nuorodomis, pavyzdþiui, jei netyèia sugadinote puslapio vidinæ nuorodà ar puslapio nuoroda buvo pakeista ar kaip kitaip yra nebepasiekiama.

Jei Jûsø svetainë yra nauja ar turite didelá kieká naujø puslapiø, tada svetainës þemëlapis gali bûti esminis dalykas á sëkmæ. Beabæjo galima ir nenaudoti svetainës þemëlapio, taèiau jau panaðu, kad greitu laiku svetainës þemëlapis taps standartinis bûdas pateikti tinklapá paieðkos sistemoms. Vis dël to paieðkos sistemø vorai toliau indeksuos Web pasaulá vaikðèiodami po visus pasaulio tinklapius ir svetainës þemëlapiai nepadarys standartinio indeksavimo proceso pasenusiu. Logiðka, kad svetainës þemëlapio reikðmë daugiau nebedidës.

Turint omenyje, kad didþiøjø paieðkos sistemø svetainës þemëlapiø programos (pagrinde Google) yra vis dar bandomojoje versijoje (eng: BETA). Naudojant svetainës þemëlapá nebûtinai iðkarto suteiks dideliø privalumø, taèiau paieðkos sistemos nuolat tobulina svetainës þemëlapio indeksavimo algoritmus. Yra tikëtina, jog vis daugiau ir daugiau svetainiø su svetainës þemëlapiais bus indeksuojamos labai greitai.

Kuriant ir pateikiant svetainës þemëlapá

Sukurti svetainës þemëlapá yra labai paprasta. Pirmiausia, Jûs turite sugeneruoti já, tada ákelti á svetainæ (eng: upload), ir galiausiai informuoti Google apie já.

Remianti Jûsø programavimo þiniomis yra du bûdai sukurti já - parsisiøsti ir instaliuoti automatiná svetainës þemëlapio generatoriø arba naudoti internetiná, svetainës þemëlapio generacijos áranká (eng: online generator). Pirmasis bûdas yra sudëtingesnis, taèiau Jûs turësite daugiau galimybiø. Jûs galite atsisiøsti Google svetainës þemëlapio generatoriø ið èia. Atsisiuntus pakuotæ, naudokite instaliacijos ir konfigûracijos instrukcijomis joje. Generatorius yra suprogramuotas Python programavimo kalba, todël norint já naudoti Jûsø web serveris turi palaikyti Python 2.2 ar vëlesnæ jo versijà.

Antras generavimo bûdas yra paprastesnis. Yra gan daug internetiniø svetainës þemëlapio generatoriø galinèiø padaryti visà darbà uþ jus. Pavyzdþiui, perþvelkite svetainës þemëlapio generatoriø sàraðà, ðis sàraðas yra labai naudingas, nes jame rasite internetiniø svetainës þemëlapio generatoriø, atsiøsti svetainës generatoriø, svetainës þemëlapio priedus populiarioms turinio valdymo sistemoms ir kt., taigi tikrai rasite kaip tk tai ko jums reikia. Mûsø nuomone paprasèiausias ir universalus svetainës þemëlapio generatorius, kur visà darbà galësite atlikti savo kompiuteryje: GSiteCrawler.

Poto kai sukuriate svetainës þemëlapá, jum reikia já ákelti á svetainæ (jeigu jis dar ne ten) ir praneðti Google apie já. Norint praneðti Google apie svetainës þemëlapá yra reikalinga Google sàskaita (eng: account), tai jei dar neturite jos, tai puiki progà susikurti jà. Dar Jums reikia þinoti, jog norint praneðti Google apie svetainës þemëlapá jums reiks árodyti svetainës savininko statusà.

Ðiuo metu Yahoo ir MSN paieðkos sistemos nepriima svetainës þemëlapiø, ar bent jau nepriima jø XML formate, kurá naudoja Google. Yahoo leidþia tinklpiø savininkams pateikti tekstiná sàraðà su svetainës nuorodomis (eng: URLS). MSN nesiûlo net to, bet yra galimybë jog ji pasinaudos svetainës þemëlapiu jei jis bus tinklapyje. Galiausiai ði situacija pasikeis artimoje ateityje ir abi Yahoo ir MSN kartu su Google naudosis svetainës þemëlapiais, nes tinklapiø savininkø pateikti svetainës þemëlapiai yra per daug galingas SEO árankis kuris negali bûti ignoruojamas.

#2 Markas

Markas

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 25 posts

Posted 30 June 2007 - 10:21 PM

galiu pasakyti kad sitemapai nieko nepakeicia :) praktiskai is ju naudos nera SEO atzvilgiu

#3 nickutis

nickutis

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 11 posts

Posted 27 September 2007 - 12:31 PM

Jei tavo puslapis su navarotais, javascriptiniais linkais (ar dar sudëtingesniais), tada sitemap'as padeda guglui geriau susigaudyti kas ir kur :)
O ðiaip, jei saito navigacija ir taip paprasta - sitemap nevisada bûtinas.
Darbas internete - kam vaikytis centus? Galima uþdirbti kur kas daugiau..

#4 ebaldai.eu

ebaldai.eu

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 13 posts

Posted 14 June 2008 - 11:44 PM

sitemap'as labai padeda greièiau suindeksuoti ir perindeksuoti linkus, tad xml'as yra geras dalykas, beje jeigu ðiek tiek dubliuojasi linkai, tai galima truputá dirbtinai iðpûsti puslapiø skaièiø ir truputá labiau átakoti reitingus. Ypaè po bano xml praverèia per google webmaster'á patalpinti :)
http://www.ebaldai.eu, http://www.kiaulakis.lt. Kam ádomu SEO ir web projektø vystymas, susipaþinkime, bus abipusiai ádomi paþintis.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users