dle
Hotbox.lt - Hostingas lietuvoje - Affiliate.lt

Jump to content


Photo
- - - - -

Hotbox.lt


 • Please log in to reply
12 replies to this topic

#1 woo

woo

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 26 posts

Posted 14 June 2007 - 06:21 PM

HotBox - tai virtualiø serveriø talpykla, áregistruota kaip UAB „DIGIMAKSAS“. HotBox veiklà pradëjo 2005m. rugsëjo mënesá ir stengiasi bûti lanksèiausia, tobuliausia, galingiausia talpinimo sistema Lietuvoje.

HotBox klientams siûlome vienà ið geriausiø valdymo skydø – DirectAdmin (duomenø baziø, elektroninio paðto valdymas, duomenø tvarkymas ir kt.).

HotBox uþdavinys - maksimaliai patenkinti klientø norus, laiku suteikti reikiamà informacijà, pagalbà.

HotBox nuolat atnaujina techninæ árangà, taip garantuodama stabilumà ir patikimumà. Serveriai fiziðkai patalpinti UAB „Mikrovisatos TV“ komunikacijø centre ir UAB „DIGIMAKSAS“ patalpose, Kaune. Serveriø programine áranga rûpinasi patyræs ðios srities specialistas.

www.hotbox.lt

#2 darles

darles

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 2 posts

Posted 22 June 2007 - 09:09 AM

Tikrai kokybiskos paslaugos sito hostingo, geras uptime'as, greitis ir supportas, o ko daugiau reikia?
P.S. Vakar padidino disko vieta, taigi su neribojamu srautu sis hostingas bent jau man tapo dar mielesnis ;)

#3 deivis404

deivis404

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 13 posts

Posted 22 June 2007 - 01:47 PM

labai gundantis pasiûlimai, bet ar nebus kad srautas neribotas ir nulûþ galø gale :)

#4 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 22 June 2007 - 02:05 PM

Na reiktø tikëtis, jog hostingo tiekëjai hotbox.lt gerai paskaièiavo duodami vartotojams tokià didëlæ galimybæ. :)

#5 deivis404

deivis404

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 13 posts

Posted 23 June 2007 - 08:14 AM

turbût paskaièiavo arba hostas nulûð vartotojø neteks ir galës vël padaryti srauta ribota :)

#6 Carmello

Carmello

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 14 posts

Posted 25 June 2007 - 04:05 PM

optimistai, galimybës neatitinka kainos...
skanus.lt - Valgiø gaminimas, receptai.
R3klama.lt - Pigi reklama. 1Lt = 50 lankytojø

#7 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 25 June 2007 - 05:07 PM

optimistai, galimybës neatitinka kainos...


Na pats nieko apie ðá hostà blogo pasakyt negaliu, kadangi pats neesu jo bandæs. Kaip supratau pats jau iðbandiai, kokios konkreèiau problemos?

#8 Carmello

Carmello

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 14 posts

Posted 25 June 2007 - 06:39 PM

nesu iðbandæs, èia tik toks mano pirmas áspûdis paþvelgus á siûlomas paslaugas ir kainas uþ jas... kaip sakoma stebuklø nebûna...Neribotas srautas uþ 2lt/mën. Keista, kad pigieji planai leidþia tik vienà duombazæ, o tarpiniø, vidutinio dydþio planø visai nëra...
skanus.lt - Valgiø gaminimas, receptai.
R3klama.lt - Pigi reklama. 1Lt = 50 lankytojø

#9 kalnas

kalnas

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 1 posts

Posted 01 July 2007 - 07:04 PM

webui TVS joomla tinka sis serveris? esu zales nelbai suprantu dar kolkas ka i kokius hostingo parametrus reikia atkreipti kad tiktu TVS joomla'i? :eek:

#10 Lucas

Lucas

  Senior Member

 • Members
 • 162 posts

Posted 02 July 2007 - 09:42 AM

webui TVS joomla tinka sis serveris? esu zales nelbai suprantu dar kolkas ka i kokius hostingo parametrus reikia atkreipti kad tiktu TVS joomla'i? :eek:


Hm, TVS'ams nereikia kaþkokiø ápatingø hosting'ø. Svarbu, kad PHP palaikytø, o vëliau dar reikiamas funkcijas prijunks hostingos adminai, jei kas. O ðiaip geriausiai paèiø tiekëjø paklausti ar eis visu pajëgumu tam tikras TVS.

#11 Ignas

Ignas

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 29 posts

Posted 04 July 2007 - 08:39 AM

Na parametrai ir pagalba man patinka, ale nepatinka, kad veikia tik vienas ið dviejø ns! Galëjo informuot apie tai pirdþEi:mad:
Posted Image

#12 bestforum

bestforum

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 1 posts

Posted 18 January 2008 - 01:20 AM

Na kiek esu naudojæs mokamø hostingø tai ðis pats geriausias ir kaina ir kokybe :) ðtai mano uptime http://www.serviceup...de47d04&Id=8411 kol kas manes hotbox neapvylë ;)

#13 almazlamaz

almazlamaz

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 12 posts

Posted 25 February 2008 - 05:17 AM

neribotas = bullshit :)
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users